English   Danish

2013/2014  BA-IVK_EOEP  Europæisk økonomi og politik - EU-ret

English Title
European economy and politics - EU law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
3. og 4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på Europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 14-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
• demonstrere kendskab til Europas nyeste økonomiske og politiske historie herunder særligt de vesteuropæiske samlingsbestræbelsers forskellige etaper siden 1945:
- det økonomiske samarbejde fra 1951/52
- det politiske samarbejde fra 1992/93
- det værdimæssige samarbejde – med udgangspunkt i de grundlæggende rettigheder

• udvise forståelse for principperne for mellemstatsligt økonomisk og politisk samarbejde herunder relevansen af den økonomiske mainstream-teori og den valgte økonomiske politik i det europæiske samarbejde siden 1950.
• beherske teorierne om integration
• dokumentere faktuel viden om EU’s institutionelle opbygning og organisation
• udvise forståelse for forholdet mellem EU-retten og nationale lovgivninger samt for EF-Domstolens rolle i den europæiske integrationsprocess
• dokumentere et grundlæggende kendskab til de vigtigste teorier som forklarer samspillet mellem overnationale, nationale og subnationale aktører i integrationsprocessen
• identificere, analysere og tilgodese EU-retlige aspekter i tværeuropæiske økonomisk-politiske problemstillinger, samt formidle dette i et klart og korrekt sprog
• sammenligne det EU-retlige system med nationale retssystemer og relatere EF-Domstolens afgørelser til domme afsagt i medlemsstaterne
• analysere og forklare grundlæggende aspekter i udviklingen af den europæiske integration ved hjælp af de vigtigste integrationsteorier, herunder de implicerede aktørers respektive roller.
Prøve/delprøver
Europæisk økonomi og politik - EU-ret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Udarbejdelse af en skriftlig fremstilling med udgangspunkt i et udleveret spørgsmål. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 4 jf. studienævnets pc muligheder.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset består af to delkurser (se nedenfor), der udprøves sammen.


Europæisk økonomi og politik - 3. semester:
Målet med delkurset er at de studerende:
• har kendskab til Europas nyeste økonomiske og politiske historie herunder særligt de vesteuropæiske samlingsbestræbelsers forskellige etaper siden 1945:
      - det økonomiske samarbejde fra 1951/52
      - det politiske samarbejde fra 1992/93
      - det værdimæssige samarbejde – med udgangspunkt i de grundlæggende rettigheder
• forstår principperne for mellemstatsligt økonomisk og politisk samarbejde herunder relevansen af den økonomiske mainstream-teori og den valgte økonomiske politik i det europæiske samarbejde siden 1950.
• behersker teorierne om integration


EU-ret - 4. semester:
Målet med delkurset er at de studerende:
- har faktuel viden om EU’s institutionelle opbygning og organisation
- har forståelse for forholdet mellem EU-retten og nationale lovgivninger samt for EF-Domstolens rolle i den europæiske integrationsprocess
- har et grundlæggende kendskab til de vigtigste teorier som forklarer samspillet mellem overnationale, nationale og subnationale aktører i integrationsprocessen


Europæisk økonomi og politik
For at forstå det moderne Europa og sammenhængene i et ofte kompliceret billede er det nødvendigt at kende til de principper og idealer der ligger til grund for europæisk økonomi og politik siden 2. verdenskrig. Europas økonomiske og politiske integration efter 1945 foregår først og fremmest med Den europæiske Union (EU) som omdrejningspunkt. EU har sine rødder i de idealer og tilhørende institutioner som skabtes i efterkrigstiden til sikring af (vest)europæisk genopbygning og samarbejde med udgangspunkt i Marshall- hjælp og OEEC, der skulle fungere som et bolværk mod Sovjetunionens hegemoni i Østeuropa. Dette samarbejde udviklede sig senere til 2 vesteuropæiske handelsorganisationer med hvert sit sigte: det føderale samarbejde (EKSF, EF, EU) og det konføderale samarbejde (EFTA).

Parallelt hermed har landene i Østeuropa gennemgået en anden udvikling begyndende med 'socialisme i praksis' efter sovjetisk forbillede, siden 1989 efterfulgt af en vanskelig omstillingsproces fra socialisme og planøkonomi til pluralistisk demokrati og markedsøkonomi.

De allerseneste år har skabt betingelserne for en økonomisk, politisk og sikkerhedspolitisk integration mellem Øst- og Vesteuropa, en integration der på sigt kan placere det samlede Europa i en helt ny rolle på verdensplan.

Kurset giver de studerende et grundlag for at identificere og kortlægge centrale aspekter af denne udvikling med udgangspunkt i analysen af centrale problemstillinger som har ligget til grund for efterkrigstidens europæiske økonomi og politik. Der lægges særlig vægt på træning i selvstændig identifikation og perspektivering af de økonomiske og politiske sammenhænge der er væsentlige for belysningen af en given europæisk problemstilling i forbindelse med løsning af konkrete rådgivnings-, dokumentations- eller formidlingsopgaver.

EU-ret
Hvad der begyndte som et europæisk samarbejde om handel og økonomi, har gennem tiden udviklet sig til et omfattende politisk samarbejde. Medlemskab af EU forpligter således landene og dermed deres borgere til at underkaste sig grundlæggende regler og principper af supranational karakter, som udfærdiges og forvaltes af overnationale retlige instanser. At stater i internationale anliggender underkaster sig international ret og internationale konventioner, kendes også fra fx FN og tvister indbragt for Den internationale Domstol i Haag. Det særlige ved EU-samarbejdet er imidlertid at de overnationale retsregler også gælder for visse af landenes interne anliggender. I takt med udvidelsen af samarbejdet og den tilhørende lovgivning øges behovet for at forstå de mekanismer og institutioner der udstikker rammerne herfor.

Som grundlag for en sådan forståelse giver kurset en indføring i Unionens institutioner, opbygning og beslutningsprocedurer, samt et overblik over EU-organernes kompetence og EU-rettens forhold til national ret. Med udgangspunkt heri trænes de studerende i at kunne identificere og tilgodese EU-retlige aspekter i deres arbejde med konkret foreliggende tværeuropæiske problemstillinger, herunder også i at inddrage EU- retligt kildemateriale.
Undervisningsformer
Europæisk økonomi og politik:
Holdundervisning vekslende med oplæg fra de studerende.

EU-ret
Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser samt mundtlige og skriftlige oplæg fra de studerende.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 280 timer
Foreløbig litteratur

Morten Kelstrup, Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind, Europa i forandring, Hans Reitzels Forlag, København, 2008.

Supplerende litteratur fremgår af semesterplanen.

Sidst opdateret den 14-08-2013