English   Danish

2013/2014  BA-IVK_KRPK  Komparativ ret og politisk kultur

English Title
Comparative legal culture and political culture

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 14-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne
• dokumentere faktuel viden om de vigtigste træk i udvalgte europæiske retssystemer og politiske kulturer
• udvise forståelse for disse systemers forankring i kulturelle, historiske, politiske og økonomiske forudsætninger
• demonstrere et grundlæggende kendskab til juridisk metode og komparativ retsteori
• godtgøre en indgående viden om magtdelingsteorier og grundrettigheder, og konsekvenserne af forskellige fortolkninger heraf for den politiske kultur
• identificere, klassificere og sammenligne juridisk betonede problemstillinger af betydning for det internationale samarbejde i Europa
• forklare problemstillingernes betydning for den retlige integration i EU.

Prøvebeskrivelse:
Eksaminanden skal demonstrere kendskab til de væsentligste træk i de europæiske retsfamilier set i sammenhæng med de kulturelle og samfundsmæssige forhold disse har deres udspring i, samt evne til at gøre brug af de i undervisningen anvendte begreber og analyseprincipper ved behandlingen af konkret foreliggende tværeuropæiske problemstillinger der rummer en juridisk dimension.
Prøve/delprøver
Komparativ ret og politisk kultur:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Synopsen afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.

I Synopsen gives en koncis besvarelse af og stillingtagen til opgavens enkelte elementer, som danner grundlag for yderligere uddybning og perspektivering af stoffet ved den mundtlige eksamination.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Synopsen med evt. påskrevne noter.
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Sygeprøve
Skriftlig del
Hvis en studerende ikke har udarbejdet en synopsis på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer en individuel udarbejdet synopsis.
Mundtlig del
Hvis en studerende har afleveret synopsen, men er syg ved den mundtlige eksamen, tages der ved sygeprøven udgangspunkt i den oprindelige synopsis. Den studerende skal aflevere synopsen igen i forbindelse med sygeprøven.
Omprøve
Omprøven tager udgangspunkt i en ny synopsis på grundlag af det oprindelige eksamensspørgsmål.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende har minimum 3 uger til at udarbejde synopsen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Et retssystem kan betragtes som "toppen af et isbjerg", der er fremkommet og kun kan fungere i kraft af en række underliggende kulturelle, historiske, politiske og økonomiske sammenhænge og mekanismer. Alene i EU kan der udskilles mindst 5 retstraditioner eller -familier: den nordiske, den angelsaksiske, den tyske, den franske og den post-socialistiske. Disse mødes og brydes i det europæiske samarbejde, og det er derfor vigtigt at forstå deres grundlæggende forskelligheder og bærende principper samt relationer til forskellige samfundsstrukturer og tankeverdener for at kunne identificere og tage stilling til en række problemstillinger af tværeuropæisk art.

Det siges ofte, at ”ret er frosset politik”, dvs. at lovgivningen er et resultat af tidligere politiske beslutninger. Det betyder også, at lovgivningen er indlejret i en bestemt politisk kultur, nemlig det sæt af vaner og principper som såvel politikere som borgere og virksomheder skal agere indenfor. Intetsteds kommer forbindelsen mellem ret og politisk kultur klarere frem end i de politiske systemer, som man finder i de forskellige europæiske lande.

Kurset giver en indføring i europæiske retsfamilier med hovedvægten på retssystemerne i de lande hvor de i studiet indgående sprog tales, ligesom ligheder og forskelle belyses gennem sammenligning af systemernes holdning til udvalgte juridiske problemstillinger. Herudover gives en indføring i de politiske kulturer i EU, som de kommer til udtryk i de forskellige opfattelser af fx magtdeling, grundrettigheder samt parlamenternes og statschefernes rolle. De studerende trænes i selvstændigt at analysere problemstillinger i forbindelse med spørgsmål af tværeuropæisk relevans og i at formidle resultaterne på en velargumenteret og -dokumenteret måde.

Mål:
Målet med kurset er at de studerende:
• har faktuel viden om de vigtigste træk i udvalgte europæiske retssystemer
• har forståelse for disse systemers forankring i kulturelle, historiske, politiske og økonomiske forudsætninger
• har et grundlæggende kendskab til juridisk metode og komparativ retsteori
 

Undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser samt mundtlige og skriftlige oplæg fra de studerende.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 140 timer
Foreløbig litteratur

Kompendium og supplerende litteratur, som fremgår af semesterplanen.

Sidst opdateret den 14-08-2013