English   Danish

2013/2014  BA-IVK_KS3T  Culture and society 3 - Business communication 2 - German

English Title
Culture and society 3 - Business communication 2 - German

Course information

Language German
Exam ECTS 15 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 14-08-2013
Learning objectives
Skriftlig prøve 1
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• producere tekster på dansk og tysk som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for almindeligt forekommende genrer inden for området
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig såvel på tysk som på dansk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi

Mere specifikt skal den studerende i forbindelse med 1A derudover kunne:
• forstå en længere tekst og uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten
• præsentere disse informationer korrekt og neutralt, klart og velstruktureret og på en måde der er tilpasset målgruppen og formålet med referatet.

Mundtlig prøve 1
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold
• indsamle relevante data og information til belysning af problemstillingen samt forholde sig til, skabe sig overblik over, analysere og strukturere de fundne data
• anvende relevante værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling
• præsentere problemstilling, metodevalg, hovedelementer samt konklusion logisk og overskueligt i form af en kort skriftlig synopsis på tysk
• uddybe elementer og problemfelter fra synopsen samt argumentere logisk for og formidle den eller de valgte løsninger mundtligt på tysk i dialog med eksaminator
• sætte synopsens tema i relation til tilgrænsende dele af pensum
• udtrykke sig på tysk på en måde der ikke i nævneværdig grad hæmmer formidlingen af synopsens indhold og diskussionen heraf.
Course prerequisites
Skriftlig prøve 1 og Mundtlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
The exam in the subject consists of two parts:
Skriftlig prøve 1:
Weight50%
Examination formWritten sit-in exam
Individual or group examIndividual
Lodtrækning. Studerende skal enten op i 1A eller 1B (offentliggøres 14 dage før eksamen).

Oplæg: maks. 2 1/2 sider. Besvarelse: ca. 1 side. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 7,5 ECTS og vægter 1 på eksamensbevis.
Assignment typeWritten assignment
Duration3 hours
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examOpen book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
Lodtrækning. Studerende skal enten op i 1A eller 1B (offentliggøres 14 dage før eksamen).
1A) Referat på dansk af tysk tekst om et emne inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold.
eller
1B) Selvstændig udarbejdelse af en virksomhedsrelevant tekst på tysk på basis af et oplæg.
Mundtlig prøve 1:
Weight50%
Examination formOral exam based on written product

In order to participate in the oral exam, the written product must be handed in before the oral exam; by the set deadline. The grade is based on an overall assessment of the written product and the individual oral performance.
Individual or group examIndividual
Size of written productMax. 3 pages
Synopsen afleveres i 3 eksemplarer jf. eksamensplanen. 1 karakter for indhold. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Eksamen tæller 7,5 ECTS.
Assignment typeSynopsis
Duration
Written product to be submitted on specified date and time.
20 min. per student, including examiners' discussion of grade, and informing plus explaining the grade
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examLimited aids, see the list below:
Hjælpemidler: Synopsen
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Eksaminationen kan tage udgangspunkt i den oprindelige synopsis; Den studerende kan også vælge at udarbejde en ny. Synopsen skal afleveres i 3 eksemplarer jf. eksamensplanen uanset om det er den oprindelige synopsis eller en ny.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
Prøvebeskrivelse: Prøven tager udgangspunkt i en synopsis, som den studerende udarbejder individuelt på baggrund af en selvvalgt problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold. Den skriftlige synopsis affattes på tysk. Problemstillingen skal godkendes af underviseren.

Synopsen er et oplæg til diskussion under den mundtlige eksamen. Synopsen skal indeholde en kort introduktion, som præsenterer den valgte problemstilling og baggrunden for valget af den. Desuden skal synopsen indeholde overvejelser om metodevalg, omtale af hvilke elementer og problemfelter der lægges vægt på, en kort konklusion samt en bibliografi. Ved den mundtlige eksamen, der er individuel og foregår på tysk, skal den studerende uddybe elementer og problemfelter fra synopsen. Eksaminators spørgsmål tager ligeledes udgangspunkt i synopsen. Tilgrænsende områder af pensum kan inddrages.
Course content and structure

Kultur og samfund 3
Der uddybes stof fra Kultur og samfund 2

Virksomhedskommunikation 2
Det retlige grundlag for uregelmæssigheder i forretningsgangen introduceres, og der arbejdes med forskellige typer uregelmæssigheder og deres sproglige realisering i praksis. Desuden arbejdes der med forskellige aspekter af emnet afsætning med hovedvægt på salg, herunder messer og udstillinger, og afsætningskanaler (agenturforhold).


Der gives en introduktion til oversættelsesteori og fagsprog. Der trænes i forskellige former for skriftlig udtryksfærdighed: referat/resumé på dansk på basis af tysk tekst, fri formulering på basis af oplæg inden for de emner der indgår i kurserne i virksomhedskommunikation, og oversættelse til og fra tysk under inddragelse af oversættelsesteoretiske aspekter.

 

Kurset består at to delkurser (se nedenfor), der udprøves samlet. Kultur og Samfund 3 har fokus på mundtlighed mens Virksomhedskommunikation 2 har fokus på skriftlighed.


Kultur og samfund 3
De studerende skal uddybe deres indblik i sociokulturelle og økonomiske forhold i Tyskland for at kunne forstå og gøre rede for udvalgte områder inden for den samfundsmæssige udvikling, der bl.a. har afdækket reformbehov, fx vedr. uddannelsessystem, arbejdsmarked, socialsystem.


Virksomhedskommunikation 2
De studerende skal kunne forstå baggrunden for uregelmæssigheder i forretningsgangen. De skal på basis af en situationsbeskrivelse selvstændigt kunne formulere virksomhedsrelevante tekster på tysk i overensstemmelse med sprogets regler og de normer der gælder for den pågældende kommunikationssituation. endvidere skal de kunne referere indholdet af en tysk tekst på dansk og tilpasse referat til en nærmere angivet målgruppe.

Teaching methods
Kultur og samfund 3
Forelæsninger, holdundervisning, studiekredse.

Virksomhedskommunikation 2
Vekselvirkning mellem holdundervisning og selvstændige opgaver og fremlæggelser.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 420 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 14-08-2013