English   Danish

2013/2014  BA-IVK_KSL  Culture and society 2 - Latin America before and now - Spanish

English Title
Culture and society 2 - Latin America before and now - Spanish

Course information

Language Spanish
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Kursus- og fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 14-08-2013
Learning objectives
Mundtlig prøve 1:

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold
• præsentere problemstilling, metodevalg, hovedelementer samt konklusion logisk og overskueligt i form af en synopsis på fremmedsproget
• indsamle relevante data og information til belysning af problemstillingen samt forholde sig til, skabe sig overblik over, analysere og strukturere de fundne data
• anvende relevante værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling
• uddybe elementer og problemfelter fra synopsen samt argumentere logisk for og formidle den eller de valgte løsninger mundtligt på spansk i dialog med eksaminator
• sætte det synopsens tema i relation til tilgrænsende dele af pensum
• udtrykke sig på spansk på en måde der ikke i nævneværdig grad hæmmer formidlingen af synopsens indhold og diskussionen heraf.
Course prerequisites
Mundtlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
Mundtlig prøve 1:
Examination form Oral exam based on written product

In order to participate in the oral exam, the written product must be handed in before the oral exam; by the set deadline. The grade is based on an overall assessment of the written product and the individual oral performance.
Individual or group exam Individual
Size of written product Max. 3 pages
Synopsen afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.
Der gives en samlet karakter, der er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Eksamen tæller 7,5 ECTS.
Assignment type Synopsis
Duration
Written product to be submitted on specified date and time.
20 min. per student, including examiners' discussion of grade, and informing plus explaining the grade
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) Internal examiner and external examiner
Exam period May/June
Aids allowed to bring to the exam Limited aids, see the list below:
Hjælpemidler: Synopsen.
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Syge-/omprøve
Eksaminationen kan tage udgangspunkt i det oprindelige synopsis; du kan også vælge at udarbejde en ny. Synopsen skal afleveres i 3 eksemplarer jf. eksamensplanen uanset om det er den oprindelige synopsis eller en ny er udarbejdet.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
Prøvebeskrivelse: Prøven tager udgangspunkt i en synopsis som den studerende udarbejder individuelt på baggrund af en selvvalgt problemstilling inden for pensum i 'Kultur og samfund II - Latinamerika før og nu'. Den skriftlige synopsis affattes på spansk. Problemstillingen skal godkendes af underviseren.

Synopsen er et oplæg til diskussion under den mundtlige eksamen. Den skal indeholde en kort introduktion, som præsenterer den valgte problemstilling og baggrunden for valget af den. Desuden skal den skriftlige synops indeholde overvejelser om metodevalg, omtale af hvilke elementer og problemfelter der lægges vægt på, en kort konklusion samt en bibliografi.

Ved den mundtlige eksamen, der er individuel og foregår på spansk, skal den studerende uddybe elementer og problemfelter fra synopsen. Eksaminators spørgsmål tager ligeledes udgangspunkt i synopsen. Tilgrænsende områder af pensum kan inddrages.
Course content and structure

Kurset vil beskæftige sig med centrale sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold i dagens Latinamerika med inddragelse af det historiske perspektiv hvor det skønnes relevant. Der lægges fokus på emner som er centrale for forståelsen af de markante forskelle som er kendetegnende for det latinamerikanske kontinent. Til belysning af emneområderne samt træning af den mundtlige kommunikationsevne læses diverse sagprosatekster samt moderne skønlitterære tekster i form af noveller.

Målet med kurset er at den studerende udbygger sin viden om latinamerikanske samfundsforhold. Kursets mål er desuden at den studerende styrker sin mundtlige kommunikationsevne på spansk.

Teaching methods
Holdundervisning med mundtlige gruppefremlæggelser på basis af en skriftlig synopsis på spansk og efterfølgende diskussion. Undervisning, fremlæggelser og diskussion vil foregå på spansk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 210 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 14-08-2013