English   Danish

2013/2014  BA-IVK_PFF  Political conditions - The company and industrial relations 2 - French

English Title
Political conditions - The company and industrial relations 2 - French

Course information

Language French
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 14-08-2013
Learning objectives
Målbeskrivelse:

Den studerende skal kunne:
• identificere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold
• indsamle relevante data og information til belysning af problemstillingen samt forholde sig til, skabe
sig overblik over, analysere og strukturere de fundne data
• anvende relevante værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling
• præsentere problemstilling, metodevalg, hovedelementer samt konklusion logisk og overskueligt i form af en synopsis på fransk
• uddybe elementer og problemfelter fra den skriftlige synopsis samt argumentere logisk for og formidle den eller de valgte løsninger mundtligt på fransk i dialog med eksaminator
• sætte synopsens tema i relation til tilgrænsende dele af pensum
• udtrykke sig på fransk på en måde der ikke i nævneværdig grad hæmmer formidlingen af det skriftlige oplægs indhold og diskussionen heraf.
Course prerequisites
Mundtlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
Mundtlig prøve 1:
Examination form Oral exam based on written product

In order to participate in the oral exam, the written product must be handed in before the oral exam; by the set deadline. The grade is based on an overall assessment of the written product and the individual oral performance.
Individual or group exam Individual
Size of written product Max. 3 pages
Synopsen afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet. 1 karakter for indhold. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Assignment type Synopsis
Duration
Written product to be submitted on specified date and time.
20 min. per student, including examiners' discussion of grade, and informing plus explaining the grade
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) Internal examiner and external examiner
Exam period May/June
Aids allowed to bring to the exam Limited aids, see the list below:
Hjælpemidler: Synopsis.
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Eksaminationen kan tage udgangspunkt i den oprindelige synopsis; du kan også vælge at udarbejde en ny. Synopsen skal afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet uanset om det er den oprindelige synopsis eller en ny.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
Prøven tager udgangspunkt i synopsen som den studerende udarbejder individuelt på baggrund af en selvvalgt problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold. Synopsen affattes på fransk. Problemstillingen skal godkendes af underviseren. Synopsen er et oplæg til diskussion under den mundtlige eksamen. Den skal indeholde en kort introduktion, som præsenterer den valgte problemstilling og baggrunden for valget af den. Desuden skal den skriftlige synopsis indeholde overvejelser om metodevalg, omtale af hvilke elementer og problemfelter der lægges vægt på, en kort konklusion samt en bibliografi. Ved den mundtlige eksamen, der er individuel og foregår på fransk, skal den studerende uddybe elementer og problemfelter fra synopsen. Eksaminators spørgsmål tager ligeledes udgangspunkt i synopsen. Tilgrænsende områder af pensum kan inddrages.
Course content and structure

Politiske forhold
Med fokus på aktuelle forhold arbejdes der med den politiske struktur og de politiske partier. Hvor det er muligt, sammenholdes med tilsvarende forhold i Danmark.

Virksomheden og arbejdsmarkedsforhold 2
Med fortsat fokus på de områder hvor forholdene i Danmark og Frankrig adskiller sig fra hinanden, arbejdes der videre med arbejdsmarkedsforhold.

 

Kurset består af to delkurser (se nedenfor), der udprøves samlet.


Politiske forhold
Den studerende skal fordybe sig mere indgående i franske samfundsforhold, herunder de politiske forhold,dvs. kunne redegøre for og kritisk tage stilling til aktuelle sociale eller politiske samfundsforhold i Frankrig. Målet er samtidig at den studerende forbedrer sin mundtlige kommunikationsevne på fransk.


Virksomheden og arbejdsmarkedsforhold 2
Målet med kurset er at den studerende udbygger sin viden om socioøkonomiske forhold samt sin indsigt i og forståelse for franske traditioner og værdinormer. Samtidig skal den studerende forbedre sin mundtlige kommunikationsevne på fransk.

Teaching methods
Gælder begge delkurser.
Holdundervisning, studiekredse, gruppearbejde og individuelle fremlæggelser, såvel mundtligt som skriftligt. Undervisning og diskussion foregår fortrinsvis på fransk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 210 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 14-08-2013