English   Danish

2013/2014  BA-IVK_SK4T  Language knowledge 4 - German

English Title
Language knowledge 4 - German

Course information

Language German
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 14-08-2013
Learning objectives
Ud over de under Sprogkundskab 2 og 3 specificerede læremål skal den studerende kunne:
- analysere en sætning i umiddelbare konstituenter og identificere konstituenternes form og funktion under anvendelse af lingvistisk terminologi og syntaktisk metode
- give en systematisk redegørelse for et grammatisk emne under anvendelse af lingvistisk terminologi og metode og under anvendelse af konkrete eksempler fra de(n) foreliggende tekst(er).

Grammatiske emner kan være:
• Valens
• Passiv
• Præpositioner
• Kongruens og rektion
• Modalitet, herunder især modusbrug i inddirekte citater
• Verbalsubstantiver og deres valens
• Topologi
• Syntaktiske funktioner
• Kasusbrug
- redegøre for grammatiske fænomeners brugsbetingelser under inddragelse af relevante pragmatiske og stilistiske overvejelser, fx kasusbrug ved præpositioner som wegen og während
- kommentere morfologiske eller syntaktiske fænomener i teksten under anvendelse af lingvistisk terminologi og metode og under inddragelse af relevante pragmatiske og stilistiske overvejelser
Examination
sprogkundskab 4 - Mundtlig prøve:
Examination form Oral Exam
Individual or group exam Individual
Duration 20 min. per student, including examiners' discussion of grade, and informing plus explaining the grade
Preparation time With the listed preparation time: 40 Minutes
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) Internal examiner and second internal examiner
Exam period December/January
Aids allowed to bring to the exam Limited aids, see the list below:
Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Description of the exam procedure
Mundtlig prøve i alle emner der har været genstand for undervisningen i Sprogkundskab 2, 3 og 4, både teoretiske og praktiske. Der forudsættes desuden kendskab til det tyske sprogs elementære grammatik som fx bøjningssystemet selv om dette ikke har været direkte undervisningsgenstand.

Prøven tager udgangspunkt i et eller flere tekstudsnit. Der kan stilles et eller flere konkrete spørgsmål, og eksaminanden skal give relevante grammatiske kommentarer til understregede passager i tekst-udsnittet/-udsnittene.
Course content and structure

Uddybning af sprogkundskab 2 og sprogkundskab 3.

Et endemål for den samlede uddannelse i tysk er at de studerende skal kunne forstå og vurdere tyske tekster kritisk, både i skrift og tale, samt producere sådanne tekster i overensstemmelse med sprogets normer.
Inden for rammerne af dette overordnede mål gælder for dette kursus og Sprogkundskab III det fælles delmål at de studerende skal:

  • have et basalt kendskab til almen sprogteori og være fortrolige med dele af det sprogvidenskabelige begrebsapparat
  • have generel indsigt i det tyske sprogs system og anvendelsesmuligheder og være i besiddelse af praktiske grammatikkundskaber
Teaching methods
Holdundervisning og praktiske øvelser og vejledning.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 140 hours
Expected literature

Colliander, Peter (2002): Tysk Basislingvistik, Handelshøjskolens Forlag, 2. opslag

Bruun Hansen, Agnete/Stenestad, Elva/Eriksen, Carl Collin (2005). Gyldendal Tysk Grammatik, Gyldendal, 2. oplag (eller senere)

Kompendium til Sprogkundskab IV. Øvelses- og opgavekompendium. Samfundslitteratur.

Last updated on 14-08-2013