English   Danish

2013/2014  BA-IVK_VK2F  Business communication 2 - French

English Title
Business communication 2 - French

Course information

Language French
Exam ECTS 2.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 14-08-2013
Learning objectives
Prøvebeskrivelse:
Den studerende skal:
- kunne analysere en opgaves kontekst fortrinsvis inden for den uregelmæssige del af forretningsgangen og på basis heraf vælge den rette subgenre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funktion
- kunne uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten
- opstille disse informationer på en hensigtsmæssig og kohærent måde i overensstemmelse med subgenrens konventioner
- producere tekster på fransk som overordnet set overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de behandlede subgenrer inden for virksomhedskommunikation
- udtrykke sig på fransk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl og anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder fagterminologi og fraseologi.
Examination
24 timers hjemmeopgave:
Examination form Home assignment - written product
Individual or group exam Individual
Size of written product Max. 1 page
Opgavelængde: Maks. 2 sider. Selvstændig udarbejdelse af en virksomrelevant tekst på fransk på basis af et oplæg
Assignment type Written assignment
Duration 24 hours to prepare
Grading scale Pass / Fail
Examiner(s) One internal examiner
Exam period December/January
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Course content and structure

Den studerende trænes i at producere tekster der overholder de konventioner der gælder for den enkelte brevgenre. Endvidere trænes der i oversættelse af forretningsbreve til og fra fransk, mundtligt såvel som skriftligt.

Målet med kurset er at den studerende uddyber og forbedrer den viden der er opnået på Virksomhedskommunikation 1 om standardforretningsgangen.

Teaching methods
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 70 hours
Expected literature

Dansk-Fransk Erhvervskommunikation. Rasmussen/Dyrberg, Det Schønberske Forlag 2000.

Last updated on 14-08-2013