English   Danish

2013/2014  BA-IVK_VT  Fællesfag: Videnskabsteori

English Title
Common course: Theory of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Forår, Efterår
2. og 3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig for videnskabsteori
    Per Durst-Andersen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-08-2013
Læringsmål
Det overordnede mål med kurset er at sætte den studerende i stand til at kunne:
• se muligheder og begrænsninger i forskellige løsningsforslag på videnskabelige problemstillinger
• tænke den enkelte disciplin ind i tværfaglige sammenhænge
• forholde sig reflekterende til virkeligheden og til tekster
• applicere teori på empiri ved analyse og tolkning af tekster
• arbejde selvstændigt

på basis af grundlæggende kendskab til videnskabsteori med særlig vægt på lingvistisk metode og teori, humaniora og samfundsvidenskaberne.
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgaven afleveres i 3 eksemplarer jf. eksamensplan.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Beskrivelse af eksamensforløbet

Kurset afsluttes med en samlet eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset falder i to dele, en sprogvidenskabelig del og en tvær- og almenvidenskabelig del.

Den sprogvidenskabelige del
omfatter efter en introduktion til lingvistikkens status som videnskab en sammenhængende præsentation af discipliner og problemstillinger der er relevante for såvel reception som produktion af sproglige tekster i et omfang svarende til pensum.

Den tvær- og almenvidenskabelige del
omfatter efter en introduktion til videnskabsteorien og dens vigtigste skoler og metoder en gennemgang af discipliner der er relevante for såvel humaniora og samfundsvidenskaberne når målet er såvel produktion som reception af tekster i et omfang svarende til pensum.

Faget afvikles på 2. og 3. semester, undervisningen fordeler sig ligeligt på de 2. semestre.

 

Målbeskrivelse:
Efter endt andet semester, skal den studerende kunne:
• beskrive lingvistikkens plads og rolle inden for de humanistiske videnskaber, samt dens discipliner og forskellige metoder
• udpege og definere de sproglige fænomener som der arbejdes med inden for lingvistikkens forskellige discipliner og områder (leksikalsk semantik, grammatisk semantik, ytringssyntaks og -semantik, tekstgrammatik og pragmatik) samt bestemme disse fænomener i forhold til deres funktion i en ytring, en tekst og/eller en situation.

Efter endt tredje semester skal den studerende kunne:
• beskrive videnskabsteoriens plads og rolle inden for videnskaberne og for den enkelte forsker/studerende, samt hovedskolerne og hovedmetoderne
• definere de begreber der anvendes inden for logisk argumentation, hermeneutik, semiotik, retorik og kulturlære, samt kunne anvende dem alene og i sammenhæng ved analyse af forskelligartede tekster, herunder billeder, annoncer og reklamer.

Undervisningsformer
Holdundervisning med gennemgang af stof samt opgavegennemgang og diskussion af løsningsforslag
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 280 timer
Foreløbig litteratur

Michael Herslund & Bente Lihn Jensen (red.): Sprog og sprogbeskrivelse. Samfundslitteratur 2003.
Per Durst-Andersen: Bag om sproget. Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation. Reitzel 2011.
Per Durst-Andersen (red.): Omkring erhvervshumaniora. Kompendium 2004.

Yderligere litteratur fremgår af semesterplan.

Sidst opdateret den 14-08-2013