English   Danish

2013/2014  KAN-CCMVV1225U  Obligationer og Rentestrukturteori

English Title
Bond Markets and Term Structure Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 09.50-11.30, uge 6-12, 14-22
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Claus Parum - Institut for Finansiering (FI)
Underviser: Bjarne Astrup Jensen - ba.fi@cbs.dk
Administration: Sabrine J. Schmidt - sjs.fi@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 07-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal demonstrere indsigt i og forståelse for de centrale prisfastsættelsesmodeller og finansielle nøgletal, som anvendes på obligationsmarkedet, samt kunne anvende sådanne modeller til analyse af prisdannelse samt investerings- og risikostyringsstrategier. Efter kursets afslutning skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler:
 • kunne redegøre for beregningsprincipperne bag almindeligt anvendte nøgletal for obligationer, specielt de i Kurslisten offentliggjorte nøgletal
 • kunne redegøre for konsekvenserne på kursdannelsen af, at realkreditobligationer udstedes i fondskoder med en åbningsperiode
 • kunne beregne funding profilen for et rentetilpasningslån
 • kunne redegøre for reguleringsmekanismerne i indeksobligationerne og kunne prisfastsætte sådanne obligationer ud fra en et sammenligningskriterium med nominelle obligationer
 • demonstrere forståelse for egenskaberne ved en binomialmodel, med særligt henblik på ”Ho-Lee”-modellen og ”BDT”-modellen
 • kunne anvende en binomialmodel til prisfastsættelse af rentebetingede aktiver samt kunne anvende forwardalgoritmen
 • demonstrere forståelse for ”prepayment modeller” og principperne bag prisfastsættelse af konverterbare danske realkreditobligationer og obligationer med ”embedded options” og i den forbindelse kunne beregne optionsjusterede nøgletal
 • have kendskab til Finanstilsynets kapitaldækningsbekendtgørelse omkring renterisiko for obligationsbeholdninger
 • kunne analysere konsekvenserne af de forskellige danske beskatningsprincipper for obligationsinvestorer og låntagere
 • kunne redegøre for sammenhængen mellem forskellige rentebegreber (0-kupon-, forward-, FRA- og swaprenter) samt udlede disse renter fra priserne på handlede obligationer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er et progressionsfag for FIR-linien og har som faglig forudsætning indholdet af faget "Finansielle Instrumenter". Faget er åbent for cand.merc.mat-studerende samt studerende fra AEF- og FSM-linien; men det er de studerendes eget ansvar, at de faglige forudsætninger matcher indholdet i faget ”Finansielle Instrumenter”.
Faget er analytisk/kvantitativt og lægger op til, at de studerende selv bruger EXCEL i forbindelse med opgaveregning og til implementering og afprøvning af de enkelte modeller.
Prøve/delprøver
4-timers individuel skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Beskrivelse af eksamensforløbet
CBS PC eksamen med print.
Det er ikke tilladt at medbringe egen PC og printer.
Ingen adgang til internet og LEARN.
Adgang til personligt S-drev.
Noter kan medbringes på USB nøgle og kan oploades på CBS PC inden eksamens start, så skal USB nøglen gemmes væk
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver en dyberegående indføring i rentestrukturteoriens begrebsdannelse om nul-kupon renter, forward-renter og effektive renter samt risikomålene varighed og konveksitet. Der lægges vægt på forståelse af Børslistens nøgleoplysninger om stats- og realkreditobligationers karakteristika. Andre emner er samspillet mellem prisdannelse og skattesystemets forskellige regler for periodisering og beskatning af afkast fra obligationsinvesteringer samt virkemåden af rentetilpasningslån.

Herefter diskuteres den nyere "no arbitrage"-baserede tilgang til rentestrukturteorien med udgangspunkt i de bedst kendte binomialmodeller herfor, "Ho-Lee modellen" samt "BDT-modellen". Sådanne modeller er generaliserede udgaver af den klassiske binomialmodel for aktie- og valutaoptioner, som samtidig gives en alternativ udledning; der opnås samtidig prisfastsættelsesmodeller for afledte aktiver såsom obligationsoptioner og rentederivater, f.eks. caps, collars og swaps, som ikke kan håndteres indenfor den klassiske binomialmodel. Med baggrund heri diskuteres også værdifastsættelse af konverteringsretten på danske realkreditobligationer og mere generelle "prepayment options" samt "optionsjusterede nøgletal”. såsom "optionsjusteret varighed" og "optionsjusteret konveksitet".

Undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med tilknyttede opgaver til de enkelte delemner.
Foreløbig litteratur

Bjarne Astrup Jensen: Rentesregning, 6. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Danmark 2013.

Bjarne Astrup Jensen: Undervisningsnoter og opgavesamling til FR67.

Udvalgte artikler fra finans/invest og Nationalbankens Kvartalsoversigt m.fl. om det danske obligationsmarked og nyere nøgletal.

Sidst opdateret den 07-04-2014