English   Danish

2013/2014  KAN-CMA_VJ03  International Skatteret

English Title
International Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme.
Tirsdag kl. 14.25-17.00, uge 36,38-39 og 41-47
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Katja Joo Dyppel - Juridisk Institut (JUR)
Administrator: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 15-03-2013
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.

Målbeskrivelse:
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer indenfor de tre dimensioner i den internationale skatteret (intern ret, dobbeltbeskatningsoverenskomster mv. og EU-skatteret) og at kunne anvende reglerne ved international skatteplanlægning.

De studerende skal herunder:
 • Tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre for,
 • Forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses konkret ved anvendelse af de relevante retskilder indenfor retsområdet, og
 • Kunne reflekterer over, hvordan borgerne og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå skattemæssige fordele.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag ”skatteret” på Cand.merc.aud.-studiet eller faget ”skatteret med selskabsret” på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelor-grad.
Prøve/delprøver
Mundtlig eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin, Eksamen i uge 50/51
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver et overblik over reglerne om beskatning af international indkomst med inddragelse af den internationale skatterets tre dimensioner: intern dansk skatteret, dobbeltbeskatningsoverenskomst og EU-skatteret. Regler om beskatningen af selskaber og disses deltagere vil indgå således, at der særligt fokuseres på de internationale aspekter. De danske regler om beskatningen af selskaber og deltagere heri vil indgå i valgfaget ”selskabsskatteret”, der udbydes af CMA-studienævnet.

 

Faget vil fokusere på følgende emner:

 • Fortolkning og anvendelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster
 • Fordelingsbestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster
 • Deltagelse i personselskaber
 • EU-skatteret
 • International skatteplanlægning og værn herimod, herunder transfer pricing, tynd kapitalisering, sambeskatning og CFC-beskatning.
Undervisningsformer
Storhold
Foreløbig litteratur

Skatteretten 3, 5. udg. Forlaget Thomson

Sidst opdateret den 15-03-2013