English   Danish

2013/2014  KAN-CMA_VR15  Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering

English Title
Credit institutions: Regulation and financial raporting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 15.20-17.55, uge 36-41, 43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Undervisningen foretages af et hold af undervisere fra KPMG, herunder Hans Peter Lindegård Buhrkal, Anders Duedahl-Olesen, Lars Schwartz-Petersen og Henrik Barner Christensen, samt eventuelle gæsteforelæsere.
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 08-04-2013
Læringsmål
Målet med faget er, at den studerende efter undervisningsforløbet i faget kan
 • Redegøre for betydningen af og udviklingen indenfor kreditinstitutter
 • Redegøre for tilsyn med kreditinstitutter
 • Redegøre for lovmæssige krav til ledelsen af kreditinstitutter
 • Demonstrere tilstrækkelig overblik over regnskabslovgivning og regnskabsstandarder til at kunne udpege relevante bestemmelser til løsning af praktiske problemer.
 • Gennemføre regnskabsanalyse på grundlag af offentligegjorte årsrapporter og andre offentlig tilgængelig information
 • Redegøre for krav til solvens og likviditet
 • Demonstrere overblik over krav til revision af banker, herunder samspil med finanstilsynet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der kræves et grundlæggende kendskab til International Financial Reporting Standards og kendskab til teknikker for regnskabsanalyse.
Prøve/delprøver
Mundtlig eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets formål er at give den studerende kendskab til udvalgte emner relateret til kreditinstitutter omfattende aktiviteter, regulering og tilsyn, finansiel rapportering, revision samt konsekvenserne af finanskrisen.

Faget er baseret på, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser relevant litteratur samt løser eventuelle cases, som vil danne grundlag for undervisningen. Lektionerne vil bestå af en kombination af oversigtsforelæsninger og diskussion af litteratur og cases. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik og stiller store krav til den studerendes forberedelse og aktive deltagelse.
Undervisningsformer
Forelæsninger samt dialogbaseret undervisning på baggrund af litteratur og cases.
Foreløbig litteratur

Baldinvsson m.fl. (2011) "Dansk Bankvæsen". 6. udgave, Karnov Group

Relevant lovgivning, standarder og vejledninger samt litteratur og fortolkningsbidrag relateret til regnskabsaaflæggelse og revision i kreditinstitutter.

Sidst opdateret den 08-04-2013