English   Danish

2013/2014  KAN-CMJ_J57  Videregående markedsføringsret

English Title
Advanced Marketing Practise Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme.
Torsdage 14.25-16.05, uge 36 til 51
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut (JUR)
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 15-03-2013
Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
  • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
  • identificere markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • placere konkrete markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • analysere konkrete markedsføringsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af de retlige muligheder for undgå retlige indgreb og problemer
  • præsentere markedsføringsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået HA(jur.) eller lignende
Prøve/delprøver
Videregående markedsføringsret:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter mod at tilvejebringe en nærmere indsigt i de forskelligartede juridiske risici ved markedsføring og muliggøre saglige overvejelser over, hvorledes virksomheden minimerer disse risici. Der tages udgangspunkt i en række konkrete problemstillinger, og bl.a. følgende emner inddrages:
 

- Direct marketing

-Viral markedsføring

- Prismarkedsføring

- Miljømarkedsføring

- Produktefterligninger og konceptbeskyttelse

- Misrekommandering

- Produktsikkerhed

- Branche- og produktspecifik regulering

- Mediespecifik regulering

- Unionsretlig markedsføringsret.

Undervisningsformer
Forelæsninger og case diskussion
Foreløbig litteratur

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, 2. udg. 2011.

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski og Marie Pade Andersen: ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation, 2011.

Desuden artikler mv. og materiale på Learn.

Sidst opdateret den 15-03-2013