English   Danish

2013/2014  KAN-CMM_MAUK  Auktionsteori

English Title
Auction Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 11.40-13.20, uge 36-41, 43-51
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
 • Hans Keiding - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 19-09-2013
Læringsmål
Faget bibriger de studerende et øget kendskab til og forståelse af fundamentale sammenhænge knyttet til adfærd i og design af auktioner.

Efter at have fulgt faget vil den studerende:
 • - have et grundigt kendskab til hvorledes auktioner kan udformes med henblik på at opnå det bedst mulige salgsprovenu.
 • - kunne vurdere betydningen af auktionsform for såvel køber som sælger
 • - tilrettelægge auktioner således at der opnås størst muligt salgsprovenu
 • - konstruere auktionsformer der kan bruges ved salg af f.eks. båndbredde til mobiltelefoni
 • - beslutte sig for valg af enkeltvis eller samlet salg ved større udbudsrunder
 • - designe betalingsmetoder ved internetsalg og internetannoncering
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget kan følges uden andre forudsætninger end HA(mat).
Prøve/delprøver
4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Auktioner benyttes i stigende grad i den økonomiske aktivitet, og det er derfor vigtigt at forstå, hvorledes resultatet af en auktion hænger sammen med typen af auktion, både set fra budgivers og fra sælgers side. Hovedresultatet om auktioner -- at alle gængse auktioner i

gennemsnit er ækvivalente for sælger -- gælder egentlig kun under ret snævre antagelser, som ikke helt opfyldes af virkelighedens auktioner. Vi supplerer teorien med litteratur om de særlige forhold, som er af betydning i disse tilfælde.

Vi vil tage et par særlige og spektakulære auktioner op til en nærmere analyse, nemlig auktioner over frekvensrettigheder til mobiltelefoni (de såkaldte UMTS auktioner såvel som deres efterspil), hvor vi er interesserede ikke blot i valgene af auktionstype men også af de efterfølgende konsekvenser. Endvidere ser vi på internetauktioner og eBay og på IPOs.

Undervisningsformer
Gennemgangen vil overvejende tage form af forelæsninger.
Foreløbig litteratur

Vi benytter: Krishna, V, Auction Theory, Academic Press 2.udg, 2010. Vi supplerer hen ad vejen med et par tidsskriftsartikler om de konkrete emner, der tages op.

Sidst opdateret den 19-09-2013