English   Danish

2013/2014  KAN-CMM_MKMA  Kreditrisiko – modeller med anvendelse

English Title
Credit Risk Modeling – Theory and Application

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Undervisningen kan foregå på engelsk afhængig af hvem underviseren bliver.
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 08.00 - 09.40, uge 6-16, 18-21
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Jens Dick-Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Undervisernavn kendes ultimo 2013
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 22-10-2013
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende have en sikker forståelse af optionstilgangen til analyse af virksomhedens kapitalstruktur, herunder kunne analysere prisfastsættelse af erhvervsobligationer i Merton modellen samt relevante anvendelser og udvidelser af modellen – herunder til tilfældet med endogent bestemt kapitalstruktur - som specificeret i pensum.
Studenten skal beherske Markovkæde-tilgangen til analyse af rating overgange i diskret og kontinuert tid samt gøre rede for estimation af overgangssandsynligheder og intensiteter. Studenten skal kunne gøre rede for de vigtigste elementer i intensitets-tilgangen til prisfastsættelse af erhvervsobligationer of kreditderivater – herunder forbindelsen til en-faktor affine rentestrukturmodeller.
Den studerende skal kunne redegøre for cash flows mellem parterne i en Credit Default Swaps og i fundede og ikke-fundede Collateralized Debt Obligations samt i syntetiske index-kontrakter. Studenten skal beherske den blandede binomialmodel, forklare strukturen i faktor-intensitetsmodeller og forklare betydningen af korrelation for prisfastsættelsen af trancher i CDO’er. Endvidere skal begreberne base correlation og compound correlation kunne forklares sammen med metoden til deres beregning ud fra observerede priser.

Tilføjelser til dette pensum – motiveret af begivenheder i markedet - kan forekomme, og de vil fremgå af pensum ved kursets begyndelse.

I alle dele lægges der vægt på, at den studerende er i stand til at anvende og fortolke modellerne på en måde som afslører forståelse, overblik og evne til at gennemføre modelbaserede ræsonnementer om praktiske forhold uden at forfalde til simpel reproduktion. Den studerende skal kunne forklare de nøgleindsigter, som formidles gennem implementerings-opgaverne. Der lægges vægt på præcision i anvendelsen af begreber og terminologi samt i den mundtlige fremstilling.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Første del på HA(mat.) eller på Mat-øk (KU) eller første del på Polit. Kendskab til Black-Scholes modellen og Matematisk finansiering I og II er en stor fordel.
Prøve/delprøver
20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Der kan stilles et antal obligatoriske opgaver i løbet af semesteret. Eksamen kan foregå på engelsk afhængig af hvem underviseren bliver.
Til eksamen anvendes medbragte slides af egen fremstilling.
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen består typisk af en 10 min præsentation af et kendt spørgsmål udtrukket tilfældigt. Ved præsentationen anvendes de medbragte slides. Derefter udprøves der i resten af pensum uden hjælp fra slides.  

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets første del beskæftiger sig med den optionsbaserede tilgang til prisfastsættelse af erhvervsobligationer. Vi starter med den klassiske Merton model og en række udvidelser med stokastisk rente, fallitbarrierer og spring i aktivværdien. Modellens anvendelse i estimation af fallitsandsynligheder diskuteres. Vi betragter endvidere udvidelser til modeller med endogen bestemt fallitbarriere og optimal kapitalstruktur. Fagets anden del beskæftiger sig med rating-dynamik, og dette giver en naturlig indledning til de intensitetsbaserede modeller, som er kursets tredie del. Her vises hvordan de intensitetsbaserede modeller hjælper os til at analysere erhvervsobligationer med teknikker fra klassisk rentestrukturteori og til at prisfastsætte CDS’er. Endelig ser vi i fjerde del af kurset på modellering af korrelation af fallithændelser og på prisfastsættelse af CDO’er.

Undervisningsformer
Undervisningen består primært af forelæsninger samt et antal projektopgaver med implementering af konkrete modeller.
Foreløbig litteratur

David Lando: Credit Risk Modeling – Theory and Applications. Princeton University Press, 2004. Derudover enkelte supplerende artikler.

Sidst opdateret den 22-10-2013