English   Danish

2013/2014  KAN-CM_A68  Direct marketing

English Title
Direct marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 14.25-17.00, uge 36-41, 43-47
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Tina Jurgensen Engberg - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Secretary Yvonne Bjørkov - yb.marktg@cbs.dk
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 06-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere begreber, teorier, metoder og modeller relateret til direct marketing
  • Identificere, beskrive, analysere og integrere relevante problemstillinger, udfordringer og muligheder ved anvendelse af direct marketing, herunder de væsentligste forskelle mellem brug af direkte kommunikation og massekommunikation
  • Beskrive og anvende værktøjer til selvstændigt at etablere og udvikle en virksomheds direkte kommunikation ved at tilrettelægge strategi, taktik og plan for eksekvering baseret på forståelse for virksomheden, produktet samt målgruppens behov og beslutningsproces
  • Vurdere og argumentere økonomisk i relation til direct marketing
  • Udvise et bredt kendskab til og forståelse for rammer og praksis for udøvelse af direct marketing i Danmark.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er anbefalet at studerende har en basal viden om marketing og forbrugeradfærdsteori (bachelor niveau).
Prøve/delprøver
Skriftlig opgave med mundtligt forsvar.:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Den skriftlige opgave må være max. 25 sider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give et samlet overblik over problemstillinger, udfordringer og muligheder ved anvendelse af direct marketing. Målet er at give de studerende kompetencer og værktøjer til selvstændigt at etablere og udvikle en virksomheds direkte kommunikation.
 

En række tendenser understøtter relevancen af direct marketing:
 

  1. Mediebilledet udvikler sig. Indenfor de seneste år er brugen af nye medier som web, e-mail, mobil, blogs, sociale medier mv. øget kraftigt. Fælles for dem alle er, at de handler om at kommunikere individuel og direkte.
  2. Branding er ikke længere nok. For at budskaberne skal trænge igennem den massive mediestøj, må virksomheden gøre budskabet relevant for den enkelte modtager.
  3. Det bliver stadig sværere for virksomhederne at differentiere sig på produktegenskaber, og derfor er det relationerne til kunden, der bliver afgørende konkurrenceparameter.

Direct marketing kan måske lyder gammeldags, men direct marketing handler om, hvordan man kommunikerer individuelt med sine emner og kunder for at opbygge og fastholde kunderelationer. Dermed rummer direct marketing begreber som relationsmarkedsføring, CRM – customer relationship management, kundedialog, triggerbaseret kommunikation, permissionmarketing med flere.
 

Gennem indsigt i kunde- og markedsforhold skabes en indsigt i kundens beslutningsproces, der gør det muligt at segmentere og individualisere. Derved kan budskaberne gøres relevante, hvorved de involverer og aktivere modtageren. Informationer om kundens præferencer, adfærd mv. kan indsamles i databasen, og kommunikation og services kan yderligere tilpasses til kunden. Fundamentet for ægte loyalitet skabes. Ligesom den indsamlede kundeviden, giver et forbedret markedskendskab og kan bruges til performacemåling med mere.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

· Stone, Bob and Ron Jacobs, Successful Direct Marketing Methods, 2008

· Relevante artikler

· Gæsteforelæsere – praktikere fra dansk direct marketing

· Endelig litteraturliste vil blive udsendt til de tilmeldte studerende.

Sidst opdateret den 06-08-2013