English   Danish

2013/2014  KAN-CM_B136  Talent- og karriereudvikling - dilemmaer i teori og praksis

English Title
Talent and career development - dilemmas in theory and practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Andet quarter
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 08.00-11.30, uge 44, 45, 47-51
Fredag 11.40-16.05, uge 46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Peter Kjær - Institut for Organisation (IOA)
Course responsible: Henrik Holt Larsen hhl.ioa@cbs.dk
Administrator: Mette Busk Ellekrog (mbe.ioa@cbs.dk)
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 31-10-2013
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
 • at kunne klart definere centrale begreber inden for talent- og karriereudvikling og diskutere disse ud fra teoriområdes forskningsmæssige status
 • at kunne sammenholde konkurrerende teoretiske perspektiver på centrale problemstillinger inden for talent- og karriereudvikling
 • at kunne forholde sig personligt og refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoretiske og praktiske) felt
 • at kunne søge, identificere, analysere og sammenligne centrale kilder i CBS’ databaser med forskningsbaserede tidsskriftsartikler
 • at kunne anvende fagets teori, metodik og modeller på konkrete problemstillinger, hentet fra private eller offentlige virksomheder
 • at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er ikke åbent for studerende, der har valgt B84 eller B84E
Prøve/delprøver
4 timers skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Beskrivelse af eksamensforløbet

CBS PC eksamen med print.
Det er ikke tilladt at medbringe egen PC og printer.
Ingen adgang til internet.
Adgang til LEARN og S-drev.
Noter kan medbringes på USB nøgle og kan oploades på CBS PC inden eksamens start, så skal USB nøglen gemmes væk.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget tager udgangspunkt i det skred, der teoretisk - og i virksomhedernes praksis - er sket i opfattelsen af, hvad begreberne talent og karriere rummer. Begrebet ”grænseløs karriere” introduceres som et aktuelt teoretisk bud på en karriereopfattelse, der ikke blot ser på vertikal mobilitet mellem lederstillinger, men opfatter karriere som en bredspektret faglig og personlig udviklingsproces – på alle niveauer, i alle retninger og på alle alderstrin. Også andre teoretiske retninger analyseres, herunder især hvordan talentudvikling er blevet introduceret som et rammebegreb for en bredsporet udvikling af bl.a. specialister, generalister og eksperter i en vidensøkonomi. På den baggrund præsenteres et talent – og karrierebegreb, der betoner dynamikken og den gensidige afhængighed mellem person og organisation.
Undervisningsformer
Teoretiske hovedtemaer belyses ved dialogforelæsninger, diskussionsgrupper og studenterpræsentationer. Karriere- og talent management praksis i virksomheder belyses ved cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Endelig får de studerende lejlighed til at arbejde med deres egen karrieresituation gennem psykologiske tests, reflekterende teams, individuelle opgaver o.l. Undervisningsformen gør det umuligt for studerende, der ikke kan eller vil levere den fulde arbejdsindsats, at følge faget.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i undervisning 36 timer
Forberedelse til undervisning 145 timer
Eksamen, inkl. forberedelse 44 timer
Foreløbig litteratur
Scullion, Hugh & Collings, David G. Global talent management. Routledge, 2012

Larsen, H.H. (red.). Talentfuld talentudvikling – dilemmaer, debat og løsninger. København, 2012 (under udgivelse)

Selvfundne artikler (2 pr. session) er
Sidst opdateret den 31-10-2013