English   Danish

2013/2014  KAN-CM_M62  Personalejura og arbejdsret

English Title
Personalejura og arbejdsret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 08.00-10.35 i ugerne 6-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Ruth Nielsen - Juridisk Institut (JUR)
Administration: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 25-10-2013
Læringsmål
Det er målet med eksamen, at de studerende skal kunne arbejde med personalejuridiske problemer inden for arbejdsret.


• redegøre for arbejdstageres, arbejdsgiveres og organisationers retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt, herunder identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
• gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder, såvel de danske som de EU-retlige;
• identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
• reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er lukket for cand.merc.jur-studerende pga. overlap. Faget forudsætter kendskab til jura svarende til HA erhvervsret.
Prøve/delprøver
Personalejura og arbejdsret:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin og Sommertermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Personalejura og Arbejdsret bygger på juridisk teori. Det har en stærk kobling til personaleadministration, human ressource management, organisationsteori og personaleøkonomi. Faget er et metodefag, der træner de studerende i juridisk metode på et specifikt område og dermed i at forstå og håndtere de retlige rammer og betingelser for erhvervsøkonomiske personalefunktioner.
 

Faget giver et overblik over den EU-retlige regulering og det danske lovgrundlag og praksis inden for arbejdsret. Specielt belyses følgende emner: ansættelse, sygefravær/barsel, ferie, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler, ferie, opsigelse og international arbejdsret.
 

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger, opgaver, cases og studenteroplæg.
Foreløbig litteratur

Ruth Nielsen: Dansk Arbejdsret, Kbhvn. 2012
 
Lynn Roseberry: Tørklædediskrimination på arbejdsmarkedet, U 2004, B 189
 
Ruth Nielsen: Kollektive overenskomster og konkurrenceretten, U.2001B.27
 
Samt udvalgte domme.
 

Sidst opdateret den 25-10-2013