English   Danish

2013/2014  KAN-HRM_HR54  HRM i relation til organisering og ledelse

English Title
HRM in Relation to Organizing and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Sara Louise Muhr - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 13-08-2013
Læringsmål
De studerende forventes efter at have fulgt faget at være i stand til:
  • At kombinere teorier (at arbejde med teori på teori på teori)
  • At forholde sig refleksivt og kritisk til teorier, kombinationer af teorier
  • At sammenholde teorier på videnskabsteoretisk-, teoretisk-, analytisk- og praksisniveau
  • At foretage teoretisk baserede og kvalificerede analyser af praktiske og teoretiske problemstillinger inden for og på tværs af HRM, organisation og ledelse
  • At kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teorier ompraksis, både i relation til andres og egne analyser af HRM, organisation og ledelse og deres samspil
  • At anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt, med særligt henblik på at kombinere videnskabsteori med teorier inden for HRM, organisation og ledelse
Prøve/delprøver
HRM i relation til organisering og ledelse:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved under 10 tilmeldte til sygeprøven, vil der være mulighed for at prøven bliver lavet til en 20 minutters individuel mundtlig eksamen i stedet for en 48 timers skriftlig eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at udvikle de studerendes evne til at kombinere teorier og forholde sig refleksivt og kritisk til teorier og især samspillet mellem teorier om HRM, organisering og ledelse. Samspillet mellem teorier om HRM, organisering og ledelse vil lede til en udbygning, underbygning og udfordring af HRM og HRM teori. Dette sker ved, at relateringen af teorierne viser, hvilke teorier der ligger bag ved og til grund for forskellige HRM tilgange og modeller om, hvad relatering af HRM til organisering af ledelse kan bidrage med både analytisk, teoretisk og i praksis, samt hvordan forskellige teorier om organisering og ledelse kan udfordre HRM og bidrage til kritik af og refleksion over HRM teorier, tilgange og modeller. Faget vil således arbejde med både supplerende og konkurrerende teorier inden for HRM, organisering og ledelse, og mulighederne for at kombinere disse og forbedre de studerendes evne til at anvende teorier både separat og i kombination til at analysere teoretiske, empiriske og praktiske problemstillinger.

Faget er opdelt i to sammenhængende elementer. Det første element består i, at udvikle de studerende forståelse for og analytiske anvendelse af teorier inden for HRM, organisering af ledelse. Det andet element består i at udvikle de studerende evne til at relatere og kombinere teorier inden for HRM, organisering og ledelse. Faget arbejder således med teori på teori på teori for at forbedre kendskabet til teorierne i almindelighed og samspillet mellem dem i særdeleshed. Evnen til at kombinere teorier skal bidrage til at øge de studerendes forståelse af HRM- og organisatorisk praksis, samt deres evne til at analysere HRM og organisatorisk praksis på udfordrende og originale måder, som gør dem til reflekterende praktikere og forandringsagenter. De konkrete teoriområder inden for HRM, organisering og ledelse rummer et bredt udvalg af både funktionalistiske og konstruktivistiske teorier for at bibringe den studerende en solid faglighed og inden for de tre teoriområder og samspillet mellem dem samt bibringe og udvikle de studerendes indsigt i videnskabsteori og metode. Det nedenstående er eksempler på teorier / teoriområder, som faget kan indeholde (listen er ikke udtømmende): Projekt-, viden- og / eller mangfoldighedsledelse (eksempler ledelseskoncepter / -teorier); Diskursteorier; Entreprenørskab, innovation og kreativitet; Fleksible organisationer; Følelser i organisationer / organisering; Kritisk management teori; Magt og politik i organisationer; Organisationskultur og identitet; Organising og Sensemaking

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Udover dansk, kan undervisningen foregå på svensk, norsk og engelsk.

Mulighed for at personalejura samt international HRM indgår i eksamensopgaven.
Foreløbig litteratur

Kompendium / kompendier

Sidst opdateret den 13-08-2013