English   Danish

2013/2014  KAN-MLEIM_IKM1  Marketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv

English Title
Marketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Simon Ulrik Kragh - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 20-09-2013
Læringsmål
Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i sammenhængen mellem
virksomheders marketingstrategi- og planlægning i forlængelse af deres overordnede forretningsstrategi. De studerende skal sættes i stand til at redegøre for aktiviteter og processer der indgår i udvikling og gennemførelse af marketingstrategier og –planer og foretage velfunderede analyser af organisationers omgivelser, markedssituation, kompetencer og ressourcer som led i den marketingstrategiske planlægning. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes evne til kritisk at vurdere de tilgange til strategi, der ligger til grund for marketingstrategi og –planlægning i teori og praksis. I forlængelse heraf skal de studerende kunne vurdere globaliseringens betydning for marketingledelse,
-strategi og –planlægning.
Prøve/delprøver
Marketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
I forbindelse med undervisningen skal de studerende skrive en obligatorisk afleveringsopgave, som udarbejdes i grupper og godkendes individuelt.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
• Eksaminanden kan gå til syge-/omprøve i samme, en forbedret eller en ny synopsis. Anvendes den samme synopsis ved syge-/omprøven, skal den genafleveres til den frist der fremgår af eksamensplanen for syge-/omprøven.
• Hvis den studerende har afleveret synopsen rettidigt, men er udeblevet fra det mundtlige forsvar kan den studerende indstille sig til syge-/omprøve i den samme, en ny eller en forbedret synopsis i samme eksamenstermin, jf. eksamenslanen for syge- /omprøver.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• præsentere og diskutere en virksomhedsrelevant problemstilling ud fra eget valg
• redegøre for og vurdere de gennemgåede marketingstrategiske modellers, teoriers og metoders anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i forbindelse med identifikation, formulering og analyse af marketingmæssige problemstillinger
• sammenkoble interne og eksterne informationer/data samt analyseresultater til beslutningsstøttende information med henblik på at kunne vurdere valg af strategiske alternativer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i den strategiske marketingplanlægningsproces hvor valget, udformningen og gennemførelse af marketingstrategier dels er baseret på forståelse af virksomhedens egne kompetencer og ressourcer og dels på analyse af dens eksterne omgivelser. I forhold til virksomhedens egne ressourcer sættes der fokus på virksomhedens mission, kultur, værdier, stakeholders, forretningsområder, relationer og netværk samt de styrker og svagheder, der definerer dens strategiske muligheder. I forbindelse med de eksterne faktorer introduceres en række modeller og redskaber til analyse af omverden, industri- og konkurrenceforhold samt markedskultur, herunder distributionsstrukturer. Teori om globaliseringsprocessers er i denne forbindelse en vigtig komponent i kurset. Koblingen af de internt og eksternt rettede forhold vil danne udgangspunkt for opstilling og valg af strategiske alternativer, parameteranvendelse, implementering og kontrol. Kurset lægger særlig vægt på koblingen af teoretiske begreber og modeller til strategisk marketingplanlægning i praksis. Evnen til at foretage analyser, planlægge og træffe beslutninger indøves igennem præsentation og diskussion af virksomhedscases samt deltagelse i et marketingstrategispil. Afslutningsvis i kurset reflekteres der over strategitænkning inden for marke-tingfeltet, herunder hvordan den kan bidrage til effektivitet, fleksibilitet, innovation og organisationel læring.

Undervisningsformer
forelæsninger, case præsentation og diskussion, simulationsspil.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger (9 x 2t) 18 timer
Forberedelse til forelæsninger 44 timer
Øvelsestimer casediskussion/synopsisf. 16 timer
Forberedelse til cases 21 timer
Strategisimulationsspil –Markops 52 timer
Udarbejdelse af synopsis 20 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Hooley, Piercy and Nicouleaud (2012), Marketing Strategy and Competitive Positioning. Prentice Hall.
Cases: Ford Ka (INSEAD), EasyJet (IMD), Google Inc. (Harvard Business School)

Stratx Markops Student Handbook.

Sidst opdateret den 20-09-2013