English   Danish

2013/2014  KAN-MLM_56  EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv

English Title
EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 08.00-09.40, uge 36-41, 43-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Katrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication (IBC)
Underviser: Lars Abel. Secretary: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • International Politics/International Politics
 • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 23-04-2013
Læringsmål
• Opnå viden om vigtige institutioner og politiske spilleregler, som gælder i den internationale klima-, energi- og miljøpolitik
• Opnå en generel indsigt i og forståelse af klimapolitikken i EU og den internationale beslutningsproces omkring klimaudfordringerne
• Følge aktivt og ”eksperimenterende” med i udviklingen af den europæiske klimapolitik (i takt med opbygningen af Europa-Kommissionens nye Generaldirektorat for Klimaforhold)
• Som fremtidige erhvervsledere at være opmærksom på klimaudfordringen som parameter og kunne bygge velfærd på nye forretningsmuligheder.
• Opnå fokus på de ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at styrke virksomhedernes klimaindsats
• Udvikle værktøjer til at indplacere klimapolitikken i virksomhedernes strategiske planlægning, herunder i uddannelsen af medarbejderne
• Arbejde tværfagligt og aktivt at engagere sig i spørgsmål om bæredygtig udvikling, samt at forholde sig til usikkerhed, dilemmaer og etiske valg, som en del af virksomhedens CSR – Corporate Social Responsability
• Forstå nødvendigheden af interaktion mellem forskere, politikere, erhvervsledere og andre fagpersoner
 • at opnå kendskab til og forståelse for kompleksiteten, som knytter sig til problemerne med kllimaforandring
 • at kun identificere interessenter og institutioner som udgør de vigtigste aktører på den klimapolitiske scene - I Danmark, EU og globalt
 • at kunne medvirke til at sikre at klimaforandringerne indarbejdes i virksomhedernes overordnede strategi
 • at opnå kendskab til værktøjer som kan bidrage til at udvikle de ledelsesmæssige kompetencer der er nødvendige for at styrke virksomhedernes klimaindsats
 • at opnå forståelse for behovet for at kompetenceudvikle ledere inden for områder som klima, bæredygtighed, innovation og forretningsudvikling
 • at kunne forberede, tilrettelægge og fremføre en præsentaton af relevante problemstillinger for virksomhedens ledelse
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået BA og viden om det europæiske og internationale samarbejde f.eks. som led i Europæiske Studier (IKK)
Prøve/delprøver
EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Klimapolitikken står fortsat højt på den globale dagsorden. Uanset at FNs Klimatopmøde i København COP 15 i december 2009 og efterfølgende COP'er ikke er resulteret i en forpligtende aftale, var det første gang i København, at det lykkedes at samle lederne af de fleste lande i verden udelukkende for at diskutere klimapolitik.
Ved COP 16 i Mexico i 2010 nåede man til enighed (minus 1) om en aftale, som satte særligt fokus på COP 17 i Durban, Syd Afrika i 2011. Her blev der skabt en vis enighed om at fortsætte processen om Kyoto-protokollens fremtid, især med pres fra EU.
Ved COP 18 i Doha i 2012 nåede man frem til en ny aftale fra 2020, men fortsat på et usikkert politisk grundlag, og efter manges opfattelse for sent i forhold til den øgede hastighed i de klimamæssige udfordringer.
 

Basal viden om organisationer, spilleregler og aftaler indenfor klimaområdet er en nødvendig forudsætning hos fremtidens virksomhedsledere. Samtidig kræver det en målrettet aktiv indsats, strategisk tænkning og kreativitet fra danske virksomheder og organisationer, som ønsker at bidrage til at modvirke klimaforandringerne, og som ønsker at medvirke til at sikre deres egne fremtidige forretningsgrundlag.Klima og miljø udgør således en stor udfordring og nye muligheder for virksomhedsledelsen. Det er vigtigt ikke blot at tale om klimaet, men også at udvikle værktøjer til udformning og implementering af en virksomhedsstrategi, som kan være med til at positionere virksomheden.

Den danske EU-kommissær Connie Hedegaard har siden 2010 haft ansvaret for udviklingen af EU's klimapolitik. Der sættes fokus på udviklingsprocessen i EU's klimapolitik og EU's positionering i forhold til de andre aktører. De studerende inddrages aktivt gennem aktuelle temaer og diskussioner om, hvordan man kan modvirke klimaforandringerne uden at forringe samfundsudviklingen.Målet er at skabe en fælles forståelse for, hvordan klimaudfordringen kan håndteres, og at det kræver handling og interaktion fra alle aktører.

Det er hensigten at formulere såvel konkrete initiativer som spændende nye ideer, der kan være medvirkende til at drive en mere bæredygtig udvikling af samfundet. Ambitionen er, at miljøhensyn kan kobles med økonomisk vækst og forandring. Det er derfor vor forventning, at vi ved at synliggøre danske indsatser kan inspirere endnu flere til at tænke klima strategisk ind i deres dagligdag.
 

Der fokuseres på de helt aktuelle klimapolitiske udfordringer på den globale politiske scene. I takt med udviklingen af EU's klimapolitik er det hensigten at involvere/engagere de studerende i politikudviklingen på et strategisk og taktisk niveau, hvor også erhvervslivets muligheder søges kortlagt. Kildesøgningen fortsætter for konstant at være fuldt opdateret i forhold til den dynamiske omkring klimaudfordringen.

Erfaringerne fra tidligere undervisningsforløb – samtidigheden med optakten til det årlige COP – viste sig at virke særligt inspirerende på de studerende.

Undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger, studenterpræsentioner, dialog og case-diskussioner.
Foreløbig litteratur
 1. Carsten Staur: Den globale udfordring - FN mellem relevans, legitimitet og handlekraft: - Kapitel 11 om "Bæredygtig udvikling", DJØFs Forlag, 2011 
 2. Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red): Klimapolitik – dansk, europæisk, globalt. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.
 3. Graciela Chichilisky and Kristen A. Sheeran:: Saving Kyoto – An Insider’s Guide to How it Works, Why it Matters and What it Means For The Future”. New Holland Publishers (UK), 2009.
 4. Katherine Richardson (Chair): Synthesis Report – Climate Change, Global Risks, Challenges & Decisions, Copenhagen 2009, 10-12 March. International Alliance of Research Universities.University of Copenhagen, 2009.
 5. Ole Lund Hansen og Marie Lehmann (red): Caring For Climate – En klimaguide til virksomheder. Klimakompasset, UNDP og Udenrigsministeriet, 2009.
 6. Handelshøjskolen / Aarhus Universitet og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA): Rapport om klimakompetencer , 2010.
 7. Diverse links til bl.a.
  http://unfccc.int/2860.php(United Nation Framework Convention on Climate Change)
  http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway(Gateway to the UN System’s work on Climate Change)
  http://ec.europa.eu/climateaction/index_da.htm(Europa-Kommissionen)
 8. Diverse artikler og links
 9. Undervisers egne power point præsentationer
 10. Evt. supplerende aktuel litteratur - der lægges stor vægt på at tilvejebringe helt aktuel litteratur om temaerne, som vil blive præsenteret ved kursusstart.
Sidst opdateret den 23-04-2013