English   Danish

2013/2014  KAN-STKO  Strategi og kommunikation

English Title
Strategy and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Lars Thøger Christensen - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 12-07-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Forklare og diskutere fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver
 • Anvende fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver til at identificere og analysere konkrete strategiske og kommunikative problemer samt udvikle løsninger herpå
 • Redegøre for teoretiske og praktiske sammenhænge mellem virksomheders forretnings- og kommunikationsstrategier
 • Være i stand til at forholde sig kritisk refleksiv til fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektivernes forudsætninger, muligheder og begrænsninger
Prøve/delprøver
Strategi og kommunikation:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
En 20 minutters individuel mundtlig eksamen i pensum på baggrund af gruppesynopsis, max. 3 normalsider (ns), skrevet i grupper på 2-3 studerende. Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold, stave- og formuleringsevnen samt den mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Skriver den studerende alene, er længden på synopsis ligeledes max. 3 ns.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For sygeprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men er syg ved den mundtlige eksamen, er sygeprøven en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af synopsis på grund af sygdom, skal indlevere en synopsis forud for den mundtlige sygeprøve.

For omprøve gælder følgende bestemmelser: Studerende der ikke består den ordinære eksamen, skal indlevere en ny synopsis forud for den mundtlige prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give en grundig teoretisk og praktisk forståelse af strategisk kommunikation med afsæt i strategi, organisationsteori, public relations, marketing og management med henblik på at bibringe de studerende en nøgtern og kritisk forståelse af, hvorledes man arbejder strategisk med virksomhedens kommunikation, hvordan man kommunikerer mere effektivt og hvorledes forskellige kommunikationsmåder har mulighed for at præge en organisation og dens forhold til omverden.  

Undervisningsformer
Kurset består dels af 2 x 45 minutters forelæsninger, 5 x 90 minutters case-baseret arbejde på mindre hold samt diskussioner af koncepter, forudsætninger og teoretiske/praktiske perspektiver. Kurset veksler mellem overbliksforelæsninger, case-baseret undervisning, plenumoplæg, studenterpræsentationer, plenumdiskussioner af disse samt enkelte gæsteforelæsninger. Det forventes, at den studerende (som del af gruppe) gennemfører mindst en præsentation på holdet.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 40 timer
Case-undervisning 16 timer
Mundtlig fremlæggelse 5 timer
Forberedelse 175 timer
Eksamensforberedelse 176 timer
Total 412 timer
Foreløbig litteratur

Bøger til Corporate Communication (kan købes i SL Books):
Christensen L.T., Morsing M. & G. Cheney (2008). Corporate Communication: Convention, Complexity & Critique. London: Sage 

For øvrig litteratur:
Se nedenstående oversigt over kurset. Som udgangspunkt kan artikler findes på CBS library’s databaser. Udvalgte artikler uploades på Learn.

 • Argenti, Paul A., Robert A. Howell, & Karen A. Beck (2005). The strategic communication imperative. MIT Sloan Management Review, pp. 83-87.
 • Marchand, Roland (1998). Creating the Corporate Soul. The Rise of Public Relations and Corporate Imagery in American Big Business. Berkeley: The University of California Press, pp.7-47.
 • Hamel, G. (2009). Moon shots for management. Harvard Business Review, February: 91-98 (N.B. Kun tabellen “Management’s Grand Challenges” er pensum).
 • Porter, M. (2008). The five competitive forces shape strategy. Harvard Business Review, January 2008: 79-93.
 • Mintzberg, H. & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6: 257-272.
 • Friedman, Milton (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times, September 13, 1970. (4 s.)
 • Freeman, Andrew C. Wicks and Bidhan Parmar (2004). Stakeholder theory and the corporate objective revisited. Organization Science, Vol. 15, No. 3, pp. 364-369.
 • Freeman, R. E., Rubin, J. & B. Moriaty (2010). Et stakeholderperspektiv på corporate communication, værdiskabelse og tillid. In Merkelsen, H. (red.) Håndbog i Strategisk Public Relations. Samfundslitteratur, pp. 67-85.
 • Merkelsen, Henrik (2010). “Introduktion til public relations.” In H. Merkelsen (ed.), Håndbog i Strate_gisk Public Relations. København: Samfundslitteratur, pp. 17-46.
 • Pratt, Cornelius B. (2001). “Issues Management: The Paradox of the 40-Year U.S. Tobacco Wars.” In Robert Heath & Gabriel Vasquez (eds.). Handbook of Public Relations. Newbury Park, CA: Sage, pp.335-346.
 • Vibbert, Stephen. L. & Bostdorff, Denise M. (1993). “Issue Management in the “Lawsuit Crisis.” In C.Conrad (Ed.), The Ethical Nexus.  Norwood, NJ: Ablex, pp. 103‑120.
 • Duncan, T. and Caywood, C. (1996), “The concept, process, and evolution of integrated marketing communication”, in Thorson, E. and Moore, J. (Eds.), Integrated Communication: Synergy of Persuasive Voices, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, pp. 13-34.
 • Schultz, Don E. & Kitchen, Philip J. (2000), Communicating Globally: An Integrated Marketing Approach. London: Macmillian Preess Ltd., chapter 4, pp. 51-65.
 • Ind, Nicholas (1997). The corporate brand. London: Macmillan Press, pp.1-13.
 • Hatch, Mary Jo Majken Schultz (2001). Are the strategic stars aligned for your corporate brand? Harvard Business Review, vol. 79 (2), pp. 128-134.
 • de Chernatony, Leslie (2002). Would a brand smell any sweeter by a corporate name? Corporate Reputation Review, vol.5 (2/3), pp. 114-132.
 • Kenny, Kate, Whittle, Andrea & Wilmott, Hugh (2011). Understanding Identity & Organizations. London: Sage. pp. 13-39.
 • Blake E. Ashforth; Fred Mael (1989), Social Identity Theory and the Organization, The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1. pp. 20-39.
 • Dutton, J.E. & Dukerich, J.M. (1991). Keeping an eye on the mirror: Image and identity in organizational adaptation. Academy of Management Journal, 34, 517-554.
 • Ravasi, Davide & Schultz, Majken (2006). “Responding to organizational identity threats: Exploring the role of organizational culture”. Academy of Management Journal, 49 (3): 433-458.
 • Brickson, Shelley L. (2007). Organizational identity orientation: The genesis of the role of the firm and distinct forms of the social value. Academy of Management Review, 32 (3): 836-863.
 • Alvesson, Mats og Willmott, Hugh (2002). Identity regulation as organizational control: Producing the right individual. Journal of Management Studies 39 (5), 619-644.
 • Weick, Karl E. (1987). Organizational culture as a source of high reliability. CaliforniaManagement Review, 29:112-127.
 • Kaye, Beverly & Betsy Jacobson (1999). True tales and tall tales: The power of organizational storytelling. Training & Development (March): 45-50.
 • Gabriel, Yannis (1995). The unmanaged organization: Stories, fantasies and subjectivity. Organization Studies, 16 (3): 477-501.
 • Broms, Henri and Henrik Gahmberg (1983), Communication to Self in Organizations and Cultures. Administrative Science Quarterly, 28: 482-495.
 • Christensen, Lars Thøger (2004). Det forførende medie. Om autocommunication i markedsføringen. Mediekultur, 37: 14-23.
 • Christensen, Lars Thøger & Cheney, George (2000). Self-absorption and self-seduction in the corporate identity game. In Schultz, Hatch & Larsen (2000), The Expressive Organization. Oxford University Press, pp.246-270.
 • Argenti, Paul A. & Forman, Janis (2000). The communication advantage: A constituency-focused approach to formulating and implementing strategy. In Schultz, M. Hatch, M.J. & Holten Larsen, M. (eds.) The expressive organization. Linking identity, reputation and the corporate brand. Oxford: Oxford University Press, pp.233-245.
 • Nielsen, Niels Møller (2003) Corporate Branding og den retoriske grundsituation. Rhetorica Scandinavica, 28: 34-47.
 • Cheney, George (1983). The Rhetoric of identification and the study of organizational communication. Quarterly Journal of Speech, 69: 143-158.
 • Andersen, Lars Pynt (2006). Reklamens form og indhold. In Grønholdt, Hansen & Beck: Markedskommunikation, bind 1. Samfundslitteratur, pp.  137-176.
 • Weick, Karl E. (1979), “Enactment and Organizing”, chapter 6 in The Social Psychology of Organizing. New York: Random House, pp.147-169.
 • Weick, Karl E. (1987), “Substitutes for Strategy” in Teece, D.J. (1987) The Competitive Challenge. Strategies for Industrial Innovation and Renewal. Cambridge, MA: Ballinger, pp. 221-233.
 • Fombrun, Charles J. & Rindova, Violina P. (2000). The road to transparency: Reputation management at Royal Dutch/Shell. In Schultz, M. Hatch, M.J. & Holten Larsen, M. (eds.) The expressive organization. Linking identity, reputation and the corporate brand. Oxford: Oxford University Press, pp.77-96.
 • Ulmer, Robert R., Sellnow, Timothy L. & Seeger, Matthew W. (2007). Effective Crisis Communication. Moving From Crisis to Opportunity. Thousand Oaks: Sage, pp. 3-48, 141-151)
 • Coombs, Timothy (1995). Choosing the right words. The development of guidelines for the selection of the ‘appropriate’ crisis-response strategies, Management Communication Quarterly, 8 (4), 447-476.
 • Weick, K.E. (1988). Enacted sensemaking in crisis situations. Journal of Management Studies,25 (4):305-317.
 • Christensen, Lars Thøger, Firat, A. Fuat & Torp, Simon (2008). The organization of integrated communications: Toward flexible integration. European Journal of Marketing, Vol. 42 No. 3 (4):423-452.
 • Livesey, Sharon M. & Graham, Julie (2007). Greening of corporations? Eco-talk and the emer_ging social imagery of sustainable development. InMay, S., Cheney, G.  & Roper, J. (eds.), The Debate over Corporate Social Responsibility. Oxford University Press, 336-350.
 • Christensen, Lars Thøger, Morsing, Mette & Thyssen, Ole (2013). CSR as aspirational talk. Organization, 20(3), 372-393.
 • Daft, Richard L. & Weick, Karl E. (1984). Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems. Academy of Management Review, 9 (2): 284-295.
 • Eisenberg, Eric (1984). Ambiguity as strategy in organizational communication. Communication Monographs, 51: 227-242.
 • Heil, O. and Robertson, T.S. (1991). Toward a theory of competitive marketing signaling: a Research Agenda, Strategic Management Journal, 12 (6): 403-418.
 • Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. In Hood, C. and Heald, D. (Eds.), Transparency. The Key to Better Governance.Oxford: Oxford University Press, pp. 3-23.
 • Heald, D. (2006a). Varieties of transparency. In Hood, C. and Heald, D. (Eds.), Transparency. The Key to Better Governance? Oxford: Oxford University Press, pp. 25-43.
 • Christensen, Lars Thøger & Cheney, George (in progress). Peering into transparency. Paper prepared for the annual International Communication Conference, London, June 17-21, 2013.
 • Fenger, Niels & Mørup, Søren H. (2013) ”Den nye offentlighedslov er slet ikke så ringe endda”. Kronik i Politiken 8. maj 2013.

 
 
 

Sidst opdateret den 12-07-2013