English   Danish

2014/2015  BA-BEOKO1020U  Oral communication

English Title
Oral communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Ahmad Zaki Faizi - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • demonstrere indsigt i og kunne anvende de teorier, der er blevet arbejdet med i kursusforløbet (fx talehandlinger, face og høflighed, deixis og kohærens, argumentation, retorik)
  • formulere sig flydende, klart og tydeligt på engelsk uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring og stemmestyrke
  • formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til målgruppe, situation, formål og genre på basis af en teoretisk baseret analyse af den givne situation.
  • For så vidt angår præsentationen skal den studerende desuden kunne: fremføre overbevisende argumentation, formulere sig på nærværende og fængende vis og levere en velstruktureret præsentation
Prøve/delprøver
Oral Communication:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Mundtlig prøve på basis af et skriftligt oplæg der indeholder en situationsbeskrivelse og en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser.
Eksamenssproget er engelsk

Den mundtlige prøve: Den studerende holder en præsentation ud fra det skriftlige oplæg og indgår derefter i dialog med eksaminator om teoretiske spørgsmål.

Prøvesprog: Engelsk
Omfang af skriftligt produkt Max. 1 side
Emner til det skriftlige oplæg udleveres.
Varighed til udarbejdelse af skriftligt oplæg: 48 timer
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med kurset er at give de studerende en teoretisk og praktisk indføring i udvælgelsen og brugen af relevante sproglige redskaber, der kan forbedre deres mundtlige kommunikationskompetence på engelsk.
Et yderligere mål med kurset er at højne de studerendes bevidsthed om, hvordan man effektivt og professionelt kommunikerer med forskellige målgrupper på engelsk.
Derudover bliver den studerende i stand til at identificere de mest brugte genrer i den mundtlige kommunikation i erhvervsvirksomheder og andre organisationer.
Endelig tilegner den studerende sig et meta-sprog som vil sætte hende/ham i stand til at diskutere og analysere mundtlige tekster og hvordan de virker overfor forskellige målgrupper.

Undervisningssproget er engelsk og dansk
 

Undervisningsformer
Undervisningsmetoderne varierer afhængigt af indholdet i den enkelte undervisningsgang. Eksempler kan være: forelæsninger, Q&A sessions, diskussioner, studenterfremlæggelser.
Arbejdsbelastning
Undervisning 31 timer
Forberedelse 81 timer
Selvstændig tilegnelse af fagligt stof 14 timer
Afleveringsopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Mondahl, Svendsen & Rasmussen (2010): Professional oral communication in English (Copenhagen: Copenhagen Business School Press).
Christensen & Gabrielsen (2010): The Power of Speech
Derudover vil aktuelle og relevante artikler, som indgår i pensum, blive gjort tilgængelige via studiets e-læringsfaciliteter.

Sidst opdateret den 14-08-2014