English   Danish

2014/2015  BA-BEOKV2001U  Projektorienteret forløb 15 ECTS

English Title
Internship 15 ECTS

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Hanne Erdman Thomsen - MSC
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • Indgå i en faglig dialog med virksomheden/organisationen om den valgte problemstilling
  • Redegøre for og perspektivere den valgte problemstilling og dens relevans for det projektorienterende forløbs opgaver og for studiets overordnede målsætning
  • Indsamle og vurdere et empirisk materiale som er relevant for behandlingen af den valgte problemstilling
  • Udvælge og anvende baggrundslitteratur der er relevant for behandlingen af den valgte problemstilling, herunder også begrunde den valgte teoretiske forståelsesramme
  • Præsentere problemstilling, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kun for studerende på BA i Engelsk og organisationskommunikation
Prøve/delprøver
Projektorienteret forløb 15 ECTS:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin og Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Sygeprøve: Mundtligt forsvar af den afleverede rapport.
Omprøve: Afvikles ved fornyet mundtligt forsvar af en forbedret rapport.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Studerende på EOK har mulighed for at lade et projektorienteret forløb i en virksomhed/organisation i Danmark eller i udlandet indgå som en del af uddannelsen.

Forløbet skal have en varighed på mindst 3 måneder med en ugentlig arbejdstid på min. 30 timer, og der skal være tale om et sammenhængende forløb i samme virksomhed eller organisation. Indholdet af et projektorienteret forløb skal være fagligt relevant for EOK-uddannelsen. Arbejdsopgaverne under det projektorienterede forløb kan eksempelvis være inden for kommunikation, interkulturelle forhold, organisationsmæssige forhold eller sproglige arbejdsopgaver (såsom tekstproduktion, oversættelse eller lignende). Når forløbet er afsluttet, skal virksomheden/organisationen med en skriftlig udtalelse dokumentere at forløbet har været gennemført tilfredsstillende.

Derudover udarbejder den studerende en projektrapport som bedømmes i forbindelse med et mundtligt forsvar. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten skal den studerende have en vejleder på CBS. Den studerende kan selv finde en vejleder blandt underviserne på CBS, eller studienævnet kan vælge at udpege en underviser til vejleder. Hvis den studerende er i praktik i udlandet skal en evt. vejleder der ikke er tilknyttet CBS, godkendes af studienævnet.

Den studerende skal søge forhåndsmerit for det projektorienterende forløb, hvorefter studienævnet vurderer og behandler hver enkelt ansøgning individuelt.

I forbindelse med udarbejdelse af rapporten skal den studerende have en vejleder på CBS som yder 2 timers vejledning til en rapport der vægter 7,5 ECTS og 4 timer til en rapport der vægter 15 ECTS. Den studerende kan selv finde en vejleder blandt underviserne på CBS. Studienævnet kan også vælge, at udpege en underviser til vejleder. Hvis den studerende er i praktik i udlandet skal en evt. vejleder der ikke er tilknyttet CBS godkendes af studienævnet.

Se i øvrigt vejledning på EOK-uddannelsens side om "valgfag, udveksling og praktik"  på e-campus.
https://e-campus.dk/studium/studiehjemmesider/bachelor/ba-engelsk-og-organisationskommunikation-%28eok%291/valgfag-udveksling-og-praktik
Undervisningsformer
Undervisningen ved projektorienteret forløb udgøres ved udførelse af de i praktikaftalen fastsatte arbejdsopgaver, samt vejledning i forbindelse med udarbejdelse af rapporten.
Sidst opdateret den 14-08-2014