English   Danish

2014/2015  BA-BEUBO1005U  Retorik og kommunikation

English Title
Rhetoric and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Mads Højlyng - MSC
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 15-09-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • træffe velbegrundede faglige valg på ord-, sætnings-, struktur- og argumentationsniveau
  • producere mundtlige og skriftlige tekster under hensyntagen til specifikke genrers krav
  • formulere sig klart og overbevisende i tale (evt. understøttet af dias) og skrift
  • analysere argumenter og kommunikationssituationer
  • reflektere over egne tekstvalg
  • indgå i en faglig dialog om tekstarbejdet og herunder gøre rede for retoriske valg
Prøve/delprøver
Retorik og kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Eksaminanden skal på baggrund af en udleveret case producere en passende og overbevisende ytring i en selvvalgt genre.

Der gives en uge fra udlevering af casen til besvarelsen skal afleveres.

Ytringen afleveres som en skriftlig tekst, men denne kan godt være et manuskript til en mundtlig ytring. Ved eksaminationen skal eksaminanden lave en mundtlig præsentation hvori der argumenteres for de trufne faglige valg mht. situationen, genren samt ytringens argumentation, struktur og sprog. Efterfølgende skal eksaminanden indgå i dialog med eksaminator om ytringen og præsentationen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Powerpoint-præsentation og/eller noter må medbringes.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der bliver udarbejdet en ny case til syge/omprøven. Man kan således ikke gå til syge/omprøve på baggrund af skriftligt produkt indleveret til den ordinære eksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksaminanten holder et forberedt mundtligt oplæg, evt. støttet af visuelle hjælpemidler, hvori vedkommende argumenterer fagligt for de retoriske og kommunikative valg, der er truffet i arbejdet med det skriftlige produkt. Dette oplæg må vare maksimalt 5 minutter.
Herefter vil der være ca. 10 minutters mundtlig eksamination, hvor eksaminator kan spørge ind til det skriftlige produkt, den mundtlige præsentation og pensum på kurset.
Præstationen vurderes både på teoretisk dybde og refleksion og på præsentationens og dialogens formmæssige kvaliteter. Der er således et stort formidlingsmæssigt og argumentatorisk element i den mundtlige prøve også.
Votering og praktikaliteter vil tage de sidste ca. 5 minutter af eksaminationstiden.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset ruster den studerende til at arbejde med praktisk envejskommunikation. Der læres en række konkrete kommunikative kompetencer inden for relevante erhvervs- og akademiske genrer (fx business presentations, sales pitches og akademiske opgaver og oplæg). Kernekompetencen er dog evnen til at have metabevidsthed om praktisk kommunikation på alle dens niveauer; både når man læser og lytter til andre, og når man selv skriver og taler til andre. Den overordnede faglige vinkel er retorisk i betydningen ’overbevisende kommunikation i konkrete situationer’. Der arbejdes med både skriftlige og mundtlige tekster.
Kurset afvikles som en blanding af forelæsninger, holdundervisning og selvstudier med indlagte skriftlige opgaver og mundtlige præsentationer.

Undervisningsformer
Kurset vil i høj grad fordre aktiv deltagelse i form af øvelser og opgaveløsning. Ganske meget tid vil gå med mundtlige præsentationer.
Arbejdsbelastning
Undervisning 36 timer
Forberedelse 137 timer
Eksamen 38 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur oplyses senest ved semesterstart

Sidst opdateret den 15-09-2014