English   Danish

2014/2015  BA-BEUBO1017U  Danske virksomheder i Europa

English Title
Danish businesses in Europe

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Irene Baron - Department of International Business Communication (IBC)
 • Kursuskoordinator
  Lars Abel - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • International Political Economy/International Political Economy
 • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 19-08-2015
Læringsmål
Ved afslutningen af kurset inden for den europæiske kontekst, skal den studerende kunne:
 • redegøre for de i kurset behandlede emner, samt den indbyrdes sammenhæng mellem dem og deres betydning for dansk erhvervsliv
 • diskutere teoretiske forklaringsmodeller for udviklingen, der har fundet sted i Europa de sidste ca. 50 år
 • applicere/anvende denne forståelse på konkrete situationer/kontekst som danske virksomheder indgår i/deltager i
 • konkludere hvilken betydning overstående har for dansk erhvervsliv/dansk virksomheder samt navigere i denne kontekst
Prøve/delprøver
Danske virksomheder i Europa:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
- Studerende trækker spørgsmål 24 timer før mundtlig eksamen. Ingen hjælpemidler, bortset fra korte notater, er tilladt ved eksaminationen.
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus vil give en grundlæggende introduktion til den Europæiske Union, således at studerende vil have en forståelse for den kontekst i hvilken dansk og europæisk erhvervsliv arbejder – herunder kan den betydning forholdene/situationen/reglerne i EU har for de europæiske lande, der står uden for EU, samt forskellene mellem EU og alternativerne EØS og EFTA inddrages.

Kurset vil bestå af en række indledende storforelæsninger, hvor kursets hovedtemaer vil blive slået an, samt en række holdøvelser i mindre grupper, hvor der vil være mulighed for at diskutere en række både aktuelle og/eller principielle temaer i mindre grupper.

Kurset starter med en indledende oversigt over EU, den historiske udvikling, traktatgrundlaget og den institutionelle opbygning samt en oversigt over de væsentligste forskelle mellem EU og EFTA/EØS.

Herefter vil kurset omhandle Danmarks forhold til EU, og hvilken betydning vores unionsmedlemsskab har for Danmark og dansk erhvervsliv. Vi vil herunder komme ind på de fire forbehold, som Danmark har haft siden 1993, og deres betydning for Danmarks position i EU. Danske EU-politiske procedurer og arbejdsformer af relevans for dansk erhvervsliv vil også blive dækket, og der vil være eksempler fra dansk erhvervspolitik i den europæiske kontekst.

Herfra flyttes fokus til en række af EU’s politikker, især de områder, som har stor indflydelse på erhvervslivets rammevilkår. Dette kan f.eks. inkludere områder som handelspolitik og toldunion, det indre marked og de fire friheder, budget-spørgsmål, ØMU samt finanspolitisk koordinering. Disse vil blive diskuteret med udgangspunkt i Danmark og danske forhold

Undervisningsformer
Undervisningen vil delvis bestå af storforelæsninger og delvis af øvelsestimer med bl.a. arbejde i grupper, workshops og studenterfremlæggelser.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 31 timer
Forberedelse 170 timer
Eksamen 9 timer
Foreløbig litteratur
 • Morten Kelstrup et. al.: Europa i forandring, 2. udg. 2012. Hans Reitzels forlag.
 • Udvalgte artikler og tekster, tilgængelige på Learn.
Sidst opdateret den 19-08-2015