English   Danish

2014/2015  BA-BEUSO1001U  Sprog, tekster og virksomheden (spansk)

English Title
Language, Text and Context (Spanish)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig
    Henrik Høeg Muller - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 18-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • læse og forstå tekster på spansk især ikke-fiktive tekster om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i de pågældende fremmedsprogsområder;
  • uddrage væsentlige informationer især fra spanske ikke-fiktive tekster;
  • med udgangspunkt i tekster redegøre systematisk for væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i de pågældende fremmedsprogsområder;
  • redegøre for udvalgte ikke-fiktive spansksprogede teksters genre, budskab, struktur og virkemidler i relation til deres kommunikative formål og deres kontekst;
  • have kendskab til spanske grammatiske strukturer, især de strukturer der er væsentlige for afkodning af teksters sammenhæng;
  • have kendskab til og systematisk kunne anvende forskellige sprogværktøjer
Prøve/delprøver
Sprog, tekster og virksomheden (spansk):
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
På basis af udleverede spørgsmål, der omfatter både metatekstuelle forhold og tekstuelle forhold på dansk og/eller spansk
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på spansk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af spansk og dansk.

Kursets samlende udgangspunkt er tekster om økonomiske sektorer, brancher og virksomheder. Der arbejdes med teksterne fra forskellige vinkler: den kontekstuelle, den tekstuelle og den grammatiske vinkel.

Fra det kontekstuelle perspektiv arbejdes der med opbygning af viden om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet evt. sammenlignet med danske forhold. Det drejer sig om f.eks. virksomhedsformer, virksomhedens interessenter og virksomhedens relationer til omverdenen. Den historiske kontekst inddrages, hvor det er relevant.

Det tekstuelle perspektiv fokuserer hovedsageligt på teksternes struktur, fra sætning over afsnit til hele teksten, og inddrager teorier om genrer og tekstuelle virkemidler.

Fra den grammatiske vinkel arbejdes der med teksternes typiske sætningsstrukturer, deres anvendelse og deres kommunikative funktioner.

Kurset ledsages af en forelæsningsrække på dansk, der giver en kort indføring i grammatik på dansk (lærebog: Grammatik på dansk, af Claus Drengsted-Nielsen, seneste udg.) samt en indføring i fagsprog og fagsproglige problemstillinger, herunder analyse af fagsproglige teksters genretræk (lærebog: Sprog på arbejde, af Marianne Grove Ditlevsen m.fl., seneste udg.). Forelæsningerne danner grundlag for fremmedsprogenes videre arbejde med disse problemstillinger.
Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger, holdundervisning, mini-workshops, studenteroplæg, øvelser og skriftlige opgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 72 timer
Forberedelse 276 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Coral Polanco, Fernando et al. (2011). Las empresas españolas, Características, tendencias y retos. Madrid: Instituto de Estudios Económicos.
 
Drengsted-Nielsen, Claus (2012). Grammatik på dansk. Kbh.: Gyldendal/Hans Reitzel.
 
García Delgado, José Luis et al. (2011). Lecciones de economía española. Madrid: Thomson Reuters.
 
Grove Ditlevsen et al. (2013/2007) Sprog på arbejde - Kommunikation i faglige tekster.

Jensen, Kjær (1990). Spansk Basisgrammatik, optrykt kompendium. Kbh.: Academic Books efter aftale med Akademisk Forlag.
 
Lundquist, Lita (2006). Tekstkompetence på fremmedsprog. Kbh.: Samfundslitteratur.
 
Ministerio de la Presidencia (2014). España Hoy 2014.

 

Sidst opdateret den 18-08-2014