English   Danish

2014/2015  BA-BEUTO1004U  Sprog i mundtlige kontekster (tysk)

English Title
Oral Communication (German)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig
    Mette Skovgaard Andersen - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
  • i hovedtræk kunne gengive indholdet af mundtlige og semi-mundtlige kilder, fx TV-udsendelser, medieklip, tekster i nye medier, således som de fremtræder i en saglig (eller usaglig) behandling af væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i de pågældende fremmedsprogsområder
  • i hovedtræk kunne gengive tekster om almene erhvervsrelevante/EU-relevante emner
  • i hovedtræk kunne gengive fagspecifikt indhold på tysk, således som det optræder i kommunikationen mellem semi-ekspert/lægmand og semi-ekspert/lægmand
  • kunne anvende situationsbestemt ordforråd og fagterminologi
Prøve/delprøver
Sprog i mundtlige kontekster (tysk):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuel mundtlig prøve på basis af et udleveret mundtligt/semi-mundtligt (fx video eller blogs) oplæg på max. 7 minutter på tysk. Ved den mundtlige prøve skal den studerende gengive teksten i hovedtræk på tysk samt svare på indholdsrelevante spørgsmål på enten dansk eller tysk.
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 40 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Til forberedelsen: Alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler
Til mundtlige eksamen: Noter foretaget i forberedelsen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på tysk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af tysk og dansk.

Kurset bygger videre på 1. semesters kursus Sprog, tekster og virksomheden, idet der arbejdes videre dels med opbygning af viden om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold, dels med reception og produktion af fremmedsproglige tekster inden for området. 

Kurset udbygger den studerendes viden om ikke-fiktive tekster (mundtlige såvel som skriftlige), og deres kontekster, og den studerende indføres i grundlæggende teorier og viden om fagsprog. Den studerende øves på baggrund af denne viden i mundtligt at kunne gengive teksters hovedindhold i konkrete kommunikative kontekster, samt relatere dem til konteksten. Der lægges i kurset vægt på både lytte-, læse- og talestrategier.

Tyske tekster om emner behandlet i Erhvervsøkonomi, der også ligger på 2. semester, kan inddrages.
Undervisningsformer
Arbejdsformerne omfatter forelæsninger, holdundervisning, mundtlige og i mindre omfang skriftlige øvelser individuelt og gruppevis mv.
Arbejdsbelastning
Undervisning 36 timer
Forberedelse 173 timer
Eksamen 1 timer
Foreløbig litteratur
Fremgår senest ved semesterstart
Sidst opdateret den 15-08-2014