English   Danish

2014/2015  BA-BEUTO1007U  Tekster i organisationen (tysk)

English Title
Writing Professional Texts (German)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig
    Mette Skovgaard Andersen - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • producere tekster på tysk inden for de genrer, som hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer;
  • producere tekster, som overholder sproglige, stilistiske og formelle konventioner for de pågældende genrer;
  • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen under hensyntagen til kulturelle forskelle og tekstens funktion;
  • udtrykke sig skriftligt på tysk uden fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen;
  • kunne foretage tekstrevision således, at det reviderede produkt opfylder de sproglige, stilistiske og genremæssige konventioner, såfremt sprogrevision indgår i eksamensopgaven.
Prøve/delprøver
Tekster i organisationen (tysk):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuel skriftlig stedprøve på basis af en udleveret case / kommunikationssituation på dansk på maks. 2 sider
Længden af opgavebesvarelsen må maks. svare til 1 side.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på tysk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af tysk og dansk.

Den studerende skal beskæftige sig med et udvalg af skriftlige genrer, der typisk benyttes i virksomheder og organisationers skriftlige kommunikation. Den studerende skal derfor opbygge viden om genrenes forskellige sproglige og stilistiske karakteristika, f.eks. formelle krav til genren, format, sammenhæng og struktur, planlægning af tekster samt kontekstviden, fagterminologi og målgruppetilpasning. Der lægges ligeledes vægt på interkulturelle forskelle.

Under anvendelse af denne viden skal den studerende producere kortere skriftlige tekster med udgangspunkt i cases og lignende oplæg. I forbindelse med tekstproduktionen arbejdes der med konkrete grammatiske problemstillinger, der er relevante i forhold til de skriftlige opgaver.
Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger, holdundervisning, mundtlige og skriftlige øvelser individuelt og gruppevis mv.
Arbejdsbelastning
Undervisning 36 timer
Forberedelse/hjemmeopgaver 170 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur
Følger senest ved semesterstart
Sidst opdateret den 15-08-2014