English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1293U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Christian Garmann Johnsen - MPP
Primære fagområder
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Efter at have skrevet projektet forventes den studerende at kunne:
 • integrere og samtænke relevante filosofiske og (erhvervs)økonomiske elementer
 • arbejde problemorienteret, dvs. kunne formulere et relevant problem og dertil knyttede forskningsspørgsmål og angive et projekts erkendelsesinteresse
 • arbejde case- og eller på anden måde empiri-orienteret og således kunne skabe forbindelser mellem empiri og teori
 • redegøre for hvordan et undersøgelsesdesign begrundes og kvalificeres ud fra problem og forskningsspørgsmål
 • vælge og begrunde relevante teorier med udgangspunkt i det valgte problem og forskningsspørgsmål
 • beskrive og vurdere forbindelserne mellem de forskellige elementer i projektet, således: forskningsproblematik, undersøgelsesdesign, valgte teorier, analyse og konklusion
 • vurdere styrker og begrænsninger af de analyser projektet foretager
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Den mundtlige del af prøven er individuel.
Projektet udarbejdes i grupper à 2-5 studerende. Projektet skal have et omfang (normalsider) på 25 sider + 10 sider pr. person (ekskl. bilag), dog maks. 75 sider, dvs.: 5 studerende: maks. 75 sider (ekskl. bilag); 4 studerende: maks. 65 sider (ekskl. bilag); 3 studerende: maks. 55 sider (ekskl. bilag); 2 studerende: maks. 45 sider (ekskl. bilag) - (1 studerende: maks. 35 sider (ekskl. bilag)).
Hvert projekt skal indeholde et bilag, som indeholder et resumé på et fremmedsprog af projektet. Der vil blive givet 5 vejledningstimer per studerende, dog maksimum 20 pr. gruppe i forbindelse med projektudarbejdelsen. De studerende betragtes som værende fælles om hele projektrapporten, hvis ikke andet anføres eksplicit.
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resuméet, der skal ligge som bilag, skal skrives på et ikke-nordisk fremmedsprog, og indgår ikke i den samlede bedømmelse af projektet.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis man ikke består den ordinære eksamen, går man til individuel omeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt samt et tillæg til projektet udarbejdet efter bedømmernes anvisninger. Hvis man pga. sygdom ikke kan deltage i ordinær eksamen, går man til individuel mundtlig sygeeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
-
Undervisningsformer
-
Sidst opdateret den 15-08-2014