English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1294U  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal ved kursets afslutning kunne:
  • Identificere, forklare og klassificere grundlæggende begreber, modeller og metoder (”fundamentals”) i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng.
  • Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal
  • Analysere givne finansielle beslutningsproblemer, opstille konkrete løsningsforslag samt reflektere herover
  • Vurdere cases og udsagn med en finansieringsteoretisk indgangsvinkel
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Hjemmeprøve:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Delprøve 1 er en skriftlig hjemmeopgave som vægter 30%.
Delprøve 2 er en 2 timers skriftlig stedprøve, som vægter 70%
Hver delprøve skal bestås med minimum 00, og en delprøve kan ikke tages om, hvis det samlede gennemsnit er 02 eller derover.
Afsluttende prøve:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVintertermin
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Andre tilladte hjælpemidler
  • Egne bøger og kompendier
  • Egne noter
  • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget omhandler de centrale principper i finansiel teori. Særlig fokus har værdiansættelse af betalingsstrømme, investeringsplanlægning, porteføljeteori, kapitalstruktur og udbyttepolitik. Danske institutionelle aspekter med relevans for finansiel beslutningstagning inddrages.

Faget giver faglig baggrund i Finansiering såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med specialisering i Finansiering. 

Faget afvikles enten på dansk  eller på engelsk med dertil hørende udprøvninger på engelsk, som ligeledes skal besvares på engelsk.
Undervisningsformer
Den pædagogiske form er en kombination af forelæsninger, øvelser og en midtvejsopgave. Øvelserne forudsætter en selvstændig indsats med udgangspunkt i forelæsningerne og med udfordringer af en kompleksitet svarende til den afsluttende 2-timers prøve. Midtvejsopgaven giver mulighed for niveaumæssigt feed-back som en integreret del af forløbet.

Det forventes, at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsning 50 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 112 timer
Eksamensforberedelse 26 timer
Foreløbig litteratur
Florentsen, Bjarne (ed.): Artikelsamling til Finansiering, Institut for Finansiering, 2015.
• Florentsen, Bjarne, m.fl.: Hjemmeopgave og Øvelser, Institut for Finansiering, 2015 (tilgængelig via CBS Learn).
• Hillier, David, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”, Second European Edition, McGraw-Hill, 2014 (ISBN-10 007149777, ISBN-13 9780077149772).
• Ross, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, kapitel 2 og 3 (tilgængelig via CBS Learn), 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6).

Det endelige pensum fremgår af lektionsplanen. Version 1 offentliggøres på Learn i uge 34/2015.
Sidst opdateret den 15-08-2014