English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1300U  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Peter Wieth-Klitgaard - Økonomisk Institut (ECON)
Ekstern lektor Peter Wieth-Klitgaard
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
De studerende forventes ved fagets afslutning at kunne:
  • anvende de økonomiske teorier og modeller til konkret opgaveregning/problemløsning
  • vælge korrekt metode
  • forklare resultater inden for modellernes rammer
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Egne bøger og kompendier
  • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Studienævnet kan give tilladelse til at sygeomprøven afholdes som en mundtlig udprøvning, 20 min. med forberedelse.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Eneste tilladte hjælpemidler er pensumbogen - Frank: "Microeconomics" samt trykte kompendier/formelsamlinger og godkendt lommeregner.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer de studerende til de grundlæggende mikroøkonomiske teorier og modeller og har et tredelt formål: at stimulere interessen for mikroøkonomi som fagdisciplin, samtidig med at de studerende gerne skal kunne både forstå, relatere og reflektere over stoffet samt anvende de gennemgåede modeller og teorier til konkret opgaveregning/problemløsning. Den skriftlige eksamen og de hermed konsistente læringsmål, jf. neden for, tager primært sigte på opgaveregning/problemløsning.

Faget omfatter: økonomisk/rationel tænkemåde, udbud og efterspørgsel, forbrugsvalg, individuel efterspørgsel og markedsefterspørgsel, produktion, omkostninger og markedsformerne fuldkommen konkurrence, monopol og oligopol.

Undervisningsformer
Tavleforelæsninger med god mulighed for spørgsmål og diskussioner – tre forelæsningsgange anvendes til gennemgang af eksamenslignende opgavesæt, som udsendes en uge inden. Endvidere øvelsestimer.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisning 89 timer
Deltagelse i undervisning 64 timer
Forberedelse til eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Frank, Robert H.: "Microeconomics and Behavior", McGraw-Hill, 8th ed., 2009; (paperback).

Sidst opdateret den 15-08-2014