English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1304U  Etik og ansvarlighed

English Title
Ethics and responsibility

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Morten Sørensen Thaning - MPP
  • Rasmus Johnsen - MPP
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset forventes den studerende:
  • At demonstrere et grundlæggende kendskab til den filosofiske etik og dens relevans for den økonomiske rationalitet.
  • At kunne redegøre for de grundlæggende etisk-filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og pensum.
  • At kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i udvalgte dele af pensums tekster som den studerende har fordybet sig i.
  • At kunne forstå og forholde sig til forskellen mellem filosofisk etik som handlingsvejledning og som refleksion over menneskets problematiske ansvar.
  • At kunne reflektere filosofisk over ansvarlighedsproblematikker i organisationer, virksomheder og på samfundsniveau på grundlag pensums tekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Prøve/delprøver
Etik og ansvarlighed:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Det skriftlige produkt udarbejdes i grupper, men udprøvningen sker individuelt.
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
For 1 studerende max. 5 sider
For 2 studerende max. 8 sider
For 3 studerende max 12 sider
For 4 studerende max 15 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni og Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget lærer dig om etik og ansvarlighed i den filosofiske tradition og udforsker etikkens rolle i økonomien i dag. Ved at introducere til en række af filosofihistoriens vigtigste etiske tænkere igennem læsning af deres egne tekster og værker, spørger det til hvad ansvarlighed egentlig er og hvad det betyder for mennesker, såvel som for institutioner. Ved hjælp af en undersøgelse af filosofiske grundbegreber som retfærdighed, dømmekraft, pligt og nytte stiller det skarpt på moralske og etiske værdier og på kriterierne for det at kunne aflægge regnskab for sine handlinger og beslutninger.
Undervisningsformer
Forelæsninger
Tekstlæsningsøvelser
Praktiske øvelser
Sidst opdateret den 15-08-2014