English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1311U  Organiseringsfilosofi

English Title
Organizational Philosophy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Bent Meier Sørensen - MPP
 • Ole Bjerg - MPP
Primære fagområder
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at kunne:
 • redegøre for centrale begreber og begrebssammenhænge inden for hvert af de teoretiske perspektiver, som der arbejdes med på faget
 • formulere en relevant problemstilling med udgangspunkt i fagets teoretiske perspektiver og en empirisk case
 • have en god forståelse for og frit kunne diskutere sammenhænge mellem fagets teoretiske perspektiver
 • sammentænke teori og empiri på en sådan måde, at den teoretiske forståelse bidrager til at udvide konventionelle forståelser af det empiriske fænomen, som studeres
 • reflektere kritisk og indsigtsfuldt over begrænsningerne ved den tilgang, som er valgt
Prøve/delprøver
Organiseringsfilosofi:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Der er mulighed for at studerende der har skrevet opgaven individuelt kan blive eksamineret individuelt til den mundtlige udprøvning.
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Organiseringsfilosofi er en introduktion til sociologiske og filosofiske analyser af organisationer. Faget præsenterer en række centrale filosofiske/sociologiske teoretikere. Fagets formål er imidlertid ikke blot forståelsen af disse teoretikere i sig selv men derimod teoriernes anvendelighed i analyser af forskellige fænomener i organisationer. Organisering og samfund rækker udover gængse organisationsteorier ved at præsentere nogle analytiske perspektiver, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med organisationers umiddelbare selvforståelse. Faget tager således fat i filosofiske grundbegreber som bl.a. ideologi, magt, identitet, arbejde, beslutning og rationalitet for at se på, hvordan disse udfolder sig i organisationers praksis. Det overordnede mål med faget er at bibringe jer en refleksiv og mangefacetteret forståelse af organisationers virke i en samfundsmæssig kontekst. Faget vil også give jer teoretiske begreber og analytiske værktøjer, som vil være anvendelige i forbindelse med det afsluttende projekt på 6. semester. Værktøjer, forståelsesrammer og strategier, som kan virke integrerende i spændingsfeltet mellem filosofi og økonomi.
 
OF lægger sig – ikke mindst – op af faget Organisationsteori på 3. semester – et fag, som tager sigte på at bibringe jer en grundlæggende forståelse af organisationen/virksomheden som en økonomisk og social enhed. OF tilsigter en faglig progression, hvor der lægges op til mere filosofisk og sociologisk informerede forståelser af organisationer og deres samtid.
Undervisningsformer
Faget er bygget op omkring fire undervisningsblokke, hvori de følgende fire teoretiske perspektiver præsenteres:
1) Niklas Luhmanns systemteori
2) Michel Foucaults styringsanalyse
3) Peter Sloterdijks affektanalyse
4) Slavoj Žižeks ideologianalyse
Hvor blot rummer en række forskellige undervisningselementer. Der vil være et element af forelæsning, hvor teoriernes grundbegreber og hovedargumenter præsenteres. Der vil også være et element af caseundervisning, hvor en mindre case løses i plenum. Og endelig vil der indgå et element af gruppearbejde, hvor de studerende diskuterer stillede spørgsmål.
Mellem hver undervisningsblok er der er oplæg og efterfølgende diskussion med en gæst fra ’virkeligheden’. Disse oplæg tjener som en form for empiriske indslag, der indrammer kursets gennemgående problematik.

Eksamenscase
I den sidste tredjedel af kurset skal I arbejde med den case, som danner grundlag for eksamen.
Arbejdet med eksamenscasen indledes med en workshop, der præciserer rammerne for case og herunder først og fremmest hvad der kende¬tegner en god problemstilling.
Derefter følger endnu en workshop, hvor der fokuseres på, hvad der kendetegner en god analyse.
Foreløbig litteratur
Med undtagelse af enkelte tekster, som lægges ud på Learn og indgår den øvrige pensumlitteratur i fagets kompendium.
 
Bemærk! Vores kommunikation med jer om faget vil i alt væsentligt foregå gennem Learn, så det er vigtigt, at I løbende holder jer orienteret om, hvad der sker på denne platform.
 
Skal anskaffes:
 
Fogh Jensen, Anders: Projektsamfundet (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2009)
 
 
Foreløbig litteraturliste er derudover:
 
Andersen, N. Å. (2002): Polyfone organisationer. Nordiske Organisasjons Studier. 4(2). pp. 25-51
Bjerg, O. (2009): Etik uden moral – Det gode menneske i det postmoderne samfund, København: Museum Tusculanum: 17-25
Bjerg, O. (2012): Galningen på podiet. I: XX. Hans Reitzels Forlag (13 s)
Bjerg, O. (upub): Making Money – The Philosophy of Financial Capitalism. 16-30
Böhm, S. og Christian De Cock (2005): Everything you wanted to know about Organization Theory... but were afraid to ask Slavoj Žižek. In: Contemporary Organization Theory. Oxford: Blackwell: 279-291
Collins, James C. og Porras, Jerry I. (2011): Building Your Company’s Vision. In: On Strategy. Boston: Harvard Business Review Press.
Luhmann, N. (2000): Sociale systemer – Grundris til en almen teori, København: Hans Reitzels Forlag: 48-76
Nassehi, Armin (2005): Organizations as decision machines: Niklas Luhmann’s theory of organized social systems. In: Contemporary Organization Theory. Oxford: Blackwell 178-191
Penguin books.
Zizek, S. (1989): Ideologiens sublime objekt. København: Hans Reitzels Forlag: XX-XX.
Sidst opdateret den 15-08-2014