English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1313U  Samtidsfilosofi: Human kapital

English Title
Philosophy of the Present: Human Capital

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Marius Gudmand-Høyer - MPP
 • Morten Sørensen Thaning - MPP
Primære fagområder
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt faget Samtidsfilosofi: Humankapital forventes den studerende at kunne udvise selvstændighed inden for følgende læringsmål:
 • Identificere en central filosofisk problemstilling inden for pensums tematiske felt: humankapital
 • Redegøre for, hvad humankapital er – både som samtidsfænomen og som økonomisk begreb
 • Belyse, hvorledes den særlige økonomiske beskrivelse af human kapital implicerer bestemte former for ledelsespraksis
 • Eksemplificere den valgte problemstilling i forhold til en erhvervsøkonomisk praksis
Prøve/delprøver
Samtidsfilosofi: Human kapital:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Synopsen skrives i grupper á 3-5 studerende.
Udformning af synopsis og mundtlig udprøvning kan ske individuelt.
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis man ikke består, går man til reeksamen med udgangspunkt i samme synopsis som under den ordinære eksamen. Hvis der pga. sygdom ikke er afleveret en synopsis ved den ordinære eksamen, afleveres en synopsis til sygeprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
I forhold til kursets læringsmål anvendes tre undervisningsformater, der har til formål at supplere og perspektivere hinanden:
 • Værklæsning, der giver faget en historisk og tematisk ramme, ligesom de studerende her får mulighed for at udvikle en selvstændig stillingtagen til kursets problemfelt  
 • Forelæsninger, der bidrager med overblik, gennemgang af fagets analytiske kategorier, samt indsigt i udvalgte teoretiske emner    
 • Case-arbejde, der både konkretiserer fagets problemstillinger og hvor de studerende samtidig selv får til opgave at demonstrere disse problemstillinger i forhold til erhvervsøkonomisk praksis 
Undervisningsformer
Værklæsning
Forelæsning
Case-arbejde
Sidst opdateret den 15-08-2014