English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1314U  Virksomheden i samfundet

English Title
The Business in Society

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Kurt Jacobsen - MPP
Primære fagområder
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt kurset forventes den studerende at kunne
  • Fremlægge og analysere de gennemgåede virksomhedscases
  • Redegøre for og diskutere teorier og begreber fra det gennemgående tekster og cases
  • Analysere de gennemgåede cases med anvendelse af de gennemgåede teorier og begreber
  • Redegøre for de væsentligste begreber og udviklinger i debatten om virsksomheders sociale ansvar
  • Reflektere over de etiske, politiske og strategiske aspekter af virksomheders arbejde med CSR
Prøve/delprøver
Virksomheden i samfundet:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kursets formål er dels at give den studerende forståelse for den private virksomheds rolle som dynamisk agent for den økonomiske såvel som den bredere samfundsmæssige udvikling, dels at give indsigt i, hvorledes de enkelte landes institutionelle rammer, kultur og historie influerer på virksomhedernes udvikling og bidrager til at skabe forskellige varianter af kapitalismen. Det underliggende rationale for kurset er, at den private virksomheds udvikling er en drevet af markedsorien­teret, økonomisk logik, mens det omgivende samfund gennem bl.a. lovgivning, normer og vær­dier sætter juridiske, etisk-moralske og andre rammer for virksomhedens udvikling.
 
Kurset er baseret på analyse af en række konkrete virksomhedscases fra en række forskellige lande samt tekster om disse landes nationale variant af kapitalismen studiet af en række tekster af fremtrædende internationale økonomer om bl.a. entrepreneurship, ny-institutionel økonomisk teori, netværksteori samt store virksomheders udviklingsdynamik og organisering. Hertil kommer tekster om virksomheders sociale ansvarlighed, CSR (Corporate Social Responsibility).
 
Undervisningsformer
Undervisningen er en blanding af dialogbaserede forelæsninger, gruppearbejde og diskussion om de konkrete virksomhedscases og økonomiske teorier, ligesom de konkrete virksomhedscases analyseres med anvendelse af de gennemgåede økonomiske teorier.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 36 timer
Forberedelse 148 timer
Eksamensforberedelse 41 timer
Foreløbig litteratur

Thomas McCraw (ed.), Creating Modern Capitalism. How Entrepreneurs, Companies, and Countries Triumphed in Three Industrial Revolutions, Harvard University Press, Cambridge, MA 1997.

Steen Vallentin, Afkastet og anstændigheden - social ansvarlighed i kritisk belysning, Samfundslitteratur, 2011.

Kompendium med virksomhedscases samt tekster om økonomiske teorier og CSR.

              
Sidst opdateret den 15-08-2014