English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1315U  Filosofisk metode og argumentation

English Title
Philosophical method and argumentation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Morten Sørensen Thaning - MPP
  • Rasmus Johnsen - MPP
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset forventes den studerende:
  • At demonstrere et grundlæggende kendskab til filosofisk argumentation og begrebslighed ved at beskæftige sig med nogle af de tænkere som har været særligt vigtige for udviklingen af den økonomiske rationalitet.
  • At kunne redegøre begrebsligt for de forskellige filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og afspejles i pensums tekster.
  • At kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i udvalgte dele af pensums tekster som den studerende har fordybet sig i.
  • At kunne fortolke en eller flere af kursets filosofiske problemstillinger i en samtidig kontekst.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Prøve/delprøver
Filosofisk metode & argumentation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget introducerer dig til filosofi, til filosofisk metode og til filosofisk argumentation ved at beskæftige sig med nogle af de tænkere som har været særligt vigtige for udviklingen af den økonomiske rationalitet. Det hjælper dig til at få en grundlæggende fornemmelse for det særlige i at tænke og argumentere med begreber, lærer dig at læse filosofiske originaltekster og giver dig mulighed for at fordybe dig i nogle af de allervigtigste spørgsmål som har optaget filosofien omkring mennesket som økonomisk væsen og omkring dets forhold til arbejde, værdiproduktion og fremskridt.
Undervisningsformer
Kurset består af forelæsninger, tekstlæsning og praktiske øvelser.
Foreløbig litteratur
Pensum (med forbehold for ændringer):

G.W. F. Hegel: ’Hvem tænker abstrakt’ i De store tænkere - Hegel, 3. udg., 2. oplag. (1971). (Genudgivelse.) – s. 66-71. København: Rosinante

Albert O. Hirschman: The passions and the interests, s. 3-17, Princeton 1997.

Uddrag af Thomas Hobbes: Leviathan, Informations Forlag, s. 52-81; 138-145; 153-165; 172-195; 204-214

Uddrag af Jean-Jacques Rousseau, Samfundskontrakten, Det lille Forlag, København 2007, Bog I; II, 1-8; III, 1; III,12-18; IV, 6-7. [Skal anskaffes som bog]

Uddrag af Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis 1982, s. 5-19; 61-69; 82-89.
 
Uddrag af Adam Smith, Wealth of Nations, Harriman House Limited, 2007, Book 1, Ch.1 (s. 3-8); Ch. 5. (s. 20-30); Book 4, Ch. 2 (s. 291-295)

Uddrag af John Locke, Anden afhandling om styreformen, Det lille Forlag, 1996, s. 29-59; 86-88; 99-122; 152-163.2. [Skal anskaffes som bog].

Uddrag af G. W. F. Hegel, Åndens fænomenologi, afsnittet: ’Selvbevidsthedens selvstændighed og uselvstændighed: Herre og knægt’, Gyldendal 2005.

Uddrag af G. W. F. Hegel, Retsfilosofi, Det lille Forlag, København 2004, §34-40, §72-81, §104, §189-208.

Uddrag af Karl Marx, udgivet af Johs. Witt-Hansen, Berlingske Forlag 1970, s. 109-120, 163-167, 181-185, 195-207, 207-227.
- Den Tyske Ideologi (1845/46), s. 109-120.
- Bidrag til kritikken af den politiske økonomi, Forord (1859), s. 163-167.
- Kapitalen, Bind I, Forord til første oplag (1867), s. 181-185.
- Kapitalen, Bind I, Varens Fetichkarakter og dens hemmelighed, s. 195-207.
- Kapitalen, Bind I, Forvandlingen af penge til kapital, Modsigelser i den almindelige formel for kapital, s. 207-227.
 
Kompendie forelægger umiddelbart før semesterstart, med undtagelse af de bøger som ovenfor bedes anskaffet.
 
Den studerende kan med fordel forberede sig på kurset ved at trække på de følgende forslag til sekundærlitteratur.
 
Thyssen, Ole: Det filosofiske blik, Informations Forlag 2012
Frederick Coppleston: A History of Philosophy I-IX, Image Books 1994
(tilgængelig flere steder som pdf ved søgning online)
Stanford Encyclopedia of Philosophy (www.plato.stanford.edu)
Sidst opdateret den 15-08-2014