English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1316U  Filosofi i praksis

English Title
Philosophy applied

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Christian Pagh - MPP
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Kommunikation/Communication
  • Oplevelsesøkonomi og serviceledelse/Experience economy and service management
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Efter at have færdiggjort Filosofi i Praksis forventes den studerende at:
  • kunne forholde sig kritisk reflekterende til og bearbejde praktiske erhvervsøkonomiske problemstillinger i et filosofisk perspektiv.
  • have tilegnet sig praktiske, metodiske og analytiske færdigheder med relation til såvel erhvervsøkonomiske som filosofiske problematikker.
  • have kunne forholde sig reflekteret til filosofisk/akademisk og erhvervsorienteret formidlingspraksis.
  • have gjort sig bekendt med formkrav inden for almindelig praktisk og akademisk formidling.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Aflevering af obligatorisk godkendelsesopgave bedømt godkendt/ikke godkendt af underviser er forudsætning for at gå til eksamen.
Prøve/delprøver
Filosofi i praksis essayprøve:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøven er en individuel skriftlig opgave som bedømmes af én eksaminator. Med udgangspunkt i en case skal den studerende diskutere og reflektere over filosofiske problemstillinger
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende udarbejder et essay. Der er mulighed for at aflevere en kladde og få feedback før afleveringen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Praksis introducerer den studerende til praktisk arbejde indenfor erhvervsøkonomi og filosofi. Fokus er at opøve evnen til at forstå, fortolke og formidle både filosofiske og praktiske problemstillinger. Et centralt mål med kurset er at give den studerende indblik i forskellige form- og formidlingskrav, der kendetegner henholdsvis den akademiske verden og en mere praktisk orienteret, erhvervsøkonomisk kontekst. Som et fælles udgangspunkt for de to perspektiver præsenteres en række analyseredskaber og metoder med henblik på at opøve den studerendes evne til at analysere, fortolke og formidle ideer og begreber i praksis.
Undervisningsformer
Kurset er bygget op som et intensivt, case-orienteret forløb med udstrakt fokus på studenterdeltagelse. Kurset prioriterer, at den studerende får mulighed for at afprøve og få feedback på såvel mundtlige som skriftlige præsentationer. Kurset bygges derfor op som en kombination af forelæsninger og øvelsestimer. Kurset introducerer til forskellige metoder, analyseformer, genrer og genrekrav både i og udenfor den akademiske institution. Med udgangspunkt i eksempler, øvelser og opgaver skal den studerende arbejde med forskellige analyse- og formidlingsformater.

Formålet er at opøve den studerendes fortolknings- og formidlingsevne gennem praksis. Det prioriteres derfor, at de studerende får direkte feedback både af underviser og andre studerende. Den studerende skal til hver kursusgang præsentere mindre afleveringer i form af for eksempel mundtlige oplæg, skriftlige svar på arbejdsspørgsmål, gruppeafleveringer ol. Filosofi i Praksis vil i et vist omfang koble sig til de andre fag i semestret og hænge sammen med semestrets introduktions- og midtvejsseminarer.
Foreløbig litteratur
Lars Henrik Schmidt: ”Når viden skal være videnskab”, in: Schmidt, Lars Henrik (red): Det Videnskabelige Perspektiv. Videnskabsteoretiske tekster. København, Akademisk Forlag, 1998.
 
Lars Olsen: ”Uddannelse for de mange: Opskrift på en kulturrevolution” Gyldendal
Bent Flyvbjerg: ”Progressiv phronesis”, in: Magt og rationalitet, bind I. Århus, Akademisk, Forlag, 1991.
 
G. W. F. Hegel: ”Hvem tænker abstrakt”, in: Hansen, Oskar Borgman (ed.) (1991): De store Tænkere– Hegel. 2. udg. København, Munksgaard, 1991.
Ib Andersen: ”Det uendelige problem med problemformuleringen”, Kap. 3, in: Den skinbarlige Sandhed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 2. Udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur, 2003.
 
Billy Ehn & Orvar Löfgren: ”Indledning” & ”Tætte Beskrivelser”, in: Kulturanalyser. Århus, Klim, 2006.
Tom Kelley: ”Introduction” & ”The Anthropologist”, in: The 10 Faces of Innovation. New York / et al., Doubleday, 2005.
 
Bruno Latour: ”A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design”, Keynote lecture for the Networks of Design meeting of the Design History Society Falmouth, Cornwall, 2008.
Joseph B Pine II. & James H. Gilmore: ”Welcome to the experience economy”, Harward Business Review, July-August, 1998.
 
Michael E. Porter & Mark R. Kramer: ”Creating Shared Value”,Harward Business Review, January-February 2011.
J.M. Barbalet: ”Bordom and Social Meaning”, The British Journal of Sociology, Maj 1999
 
Matthew Ratcliffe: ”Existential Feeling and Psychopathology”, Philosophy, Psychiatry, & Psychology, Volume 16, Number 2, June, 2009, pp. 179-194
Michel Foucault: ”Polemics, Politics and Problematizations: an interview with Michel Foucault”, in Rabinow, P. (ed) 2008: Ethics, Subjectivity and Truth. London/New York/ et al: Penguin Books, 2008.
 
Søren Christensen & Jens Erik Kristensen: ”Ny Nordisk Skole” Turbulens.net, 17.10.2012
 
Genlæs Lars Olsens artikel fra forelæsning 1.
Ezra Pound: ”A retrospect” & ”A few dont’s” (1917): http:/​/​www.english.illinois.edu/​maps/​poets/​m_r/​pound/​retrospect.htm
 
Lotte Reinecker, mfl.: ”Opgaver på videregående uddannelser – genrer og typer”, ”Den gode opgave – kvalitetskriterier”, ”Teori, begreber, empiri og metode”, in: Den gode opgave. København, Samfundslitteratur, 2000.
 
Sidst opdateret den 15-08-2014