English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1317U  Erkendelse og økonomisk filosofi

English Title
Epistemology and Philosophy of Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Morten Sørensen Thaning - MPP
  • Rasmus Johnsen - MPP
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset forventes den studerende:
  • At demonstrere et grundlæggende kendskab kursets tre former for grundlagstænkning: metafysik, subjektfilosofi og fænomenologi.
  • At kunne redegøre begrebsligt for de forskellige filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og afspejles i pensums tekster.
  • At kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i udvalgte dele af pensums tekster som den studerende har fordybet sig i.
  • At kunne fortolke organisation og organisering ontologisk med udgangspunkt i kursets tre former for grundlagstænkning.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Prøve/delprøver
Erkendelse og økonomisk filosofi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar og December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Filosofisk grundlagstænkning: metafysik og erkendelse
Faget beskæftiger sig erkendelsesteoretisk med grundlagstænkning i filosofien og med hvad det filosofiske grundlag betyder for måden man forstår den verden man lever og handler i. Gennem læsning af originaltekster introducerer det til tre former for grundlagstænkning, der har præget og formet den vestlige verdens kultur- og filosofihistorie, nemlig metafysik,subjektfilosofi og fænomenologi og forholder dem til begrebet om organisation. På denne baggrund stiller kurset det ontologiske spørgsmålet om virksomheders og instutioners grundlæggende forfatning.
Undervisningsformer
Forelæsninger
Tekstlæsningsøvelser
Diskussionsseminarer
Sidst opdateret den 15-08-2014