English   Danish

2014/2015  BA-BHAAO1593U  Statistik

English Title
Statistics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Mads Stenbo Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Sekretær Marianne Andersen, HA-Stat1.fi@cbs.dk
Primære fagområder
 • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 12-11-2014
Læringsmål
Den studerende skal efter kursets afslutning kunne gennemføre en statistisk analyse af en given erhvervs- eller makroøkonomisk problemstilling. Den studerende bliver i fagets delprøver vurderet ud fra nedenstående kriterier.

Den studerende skal kunne…
 • identificere og afgrænse en given statistisk problemstilling, herunder identificere nødvendig og tilstrækkelig information til at kunne gennemføre en relevant statistisk analyse.
 • anvende grafiske og numeriske metoder til at opsummere og gengive de væsentligste tendenser og sammenhænge i et givet datamateriale.
 • demonstrere forståelse af sandsynlighedsregningens grundbegreber og anvendelse af disse til identifikation af den usikkerhed, der eksisterer i et givet datamateriale.
 • redegøre for betydningen af en given sandsynlighedsfordeling i forhold til valget af statistisk analysemetode.
 • begrunde anvendelsen af en given statistisk analysemetode og vurdere brugen af denne i forhold til alternative metoder.
 • redegøre for nødvendige forudsætninger ved brug af en given statistisk analysemetode, kontrollere i hvilket omfang disse er opfyldt samt vurdere betydningen af eventuelt ikke opfyldte forudsætninger.
 • opstille og teste relevante hypoteser ved at kombinere deskriptive metoder med en passende valgt statistisk analysemetode.
 • foretage konsekvensberegninger på baggrund af en estimeret statistisk model og vurdere validitet og usikkerhed på disse beregninger.
 • drage konklusioner på baggrund af en given statistisk analyse og kommunikere disse i et klart, fagligt korrekt og ikke-teknisk sprog.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af fire delprøver:
Hjemmeprøve 1:
Delprøvens vægt10%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
Besvarelsen må maksimalt omfatte 10 normalsider. Heri er inkluderet tabeller og figurer. Eventuelt bilagsmateriale tæller ikke med i de 10 sider, men indgår ej heller i bedømmelsen af besvarelsen.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Aflevering foregår elektronisk ved at uploade besvarelsen i PDF-format til et afleveringsmodul på CBSLearn. Aflevering af besvarelsen kan kun foretages elektronisk, og der kan ikke afleveres i andre filformater end PDF. Den maksimalt tilladte filstørrelse er 20 MB.

Hjemmeprøve 2:
Delprøvens vægt10%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
Besvarelsen må maksimalt omfatte 10 normalsider. Heri er inkluderet tabeller og figurer. Eventuelt bilagsmateriale tæller ikke med i de 10 sider, men indgår ej heller i bedømmelsen af besvarelsen.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Aflevering foregår elektronisk ved at uploade besvarelsen i PDF-format til et afleveringsmodul på CBSLearn. Aflevering af besvarelsen kan kun foretages elektronisk, og der kan ikke afleveres i andre filformater end PDF. Den maksimalt tilladte filstørrelse er 20 MB.

Midtvejsprøve:
Delprøvens vægt40%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeDecember/januar
Hjælpemidler der må medbringesAlle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afholdes i CBS' eksamenslokaler og under følgende retningslinjer:

 • CBS stiller Windows-baseret PC og -printer til rådighed for besvarelse af eksamensopgaven, men det er også muligt at aflevere hele eller dele af besvarelsen skrevet i hånden.
 • Der vil via CBS' PC være adgang til JMP, Microsoft Office, CBSLearn og det personlige S-drev under eksamen.
 • Det er ikke tilladt at medbringe egen PC og printer til eksamen.
 • Alle typer af lommeregnere (hertil regnes ikke PCere) er tilladt.
 • Det er ikke tilladt at bruge lommeregnere på mobiltelefoner.
Afsluttende prøve:
Delprøvens vægt40%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeMaj/juni
Hjælpemidler der må medbringesAlle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afholdes i CBS' eksamenslokaler og under følgende retningslinjer:

 • CBS stiller Windows-baseret PC og -printer til rådighed for besvarelse af eksamensopgaven, men det er også muligt at aflevere hele eller dele af besvarelsen skrevet i hånden.
 • Der vil via CBS' PC være adgang til JMP, Microsoft Office, CBSLearn og det personlige S-drev under eksamen.
 • Det er ikke tilladt at medbringe egen PC og printer til eksamen.
 • Alle typer af lommeregnere (hertil regnes ikke PCere) er tilladt.
 • Det er ikke tilladt at bruge lommeregnere på mobiltelefoner.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver den studerende en introduktion til analytiske metoder indenfor deskriptiv dataanalyse, grundlæggende statistiske modeller, lineær og logistisk regressionsanalyse samt tidsrækkeanalyse og forecasting. Undervejs eksemplificeres teorien med aktuelle data fra diverse erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger.

Det analytiske og metodemæssige indhold i faget er:


1. Semester:

 • Deskriptiv statistik
 • Grundlæggende sandsynlighedsregning
 • Diskrete og kontinuerte sandsynlighedsfordelinger
 • Konfidensintervaller og test af hypoteser
 • Simpel og multipel regressionsanalyse
 • Kontingenstabeller, en- og tosidet variansanalyse

2. Semester:

 • Bi- og multinomial logistisk regression
 • Tidsrækkens grundkomponenter
 • Eksponentielle udjævningsmetoder
 • Box-Jenkins ARIMA modeller
 • Forecasting med ARIMA fejlled
 • Dynamisk regression
Undervisningsformer
Undervisningen foregår ved storholdsforelæsninger kombineret med øvelsestimer på mindre hold. På 2. semester afholdes desuden to case-dage.
Foreløbig litteratur

1. semester:

 • Newbold P., Carlson W.L., Thorne B.M. (2013): ”Statistics for Business and Economics”, 8. udgave, Pearson.
 • Forelæsningsslides (udleveres løbende via CBSLearn)


2 .semester:

 • Noter om logistisk regression (gøres tilgængelige via CBSLearn)
 • Bowerman B.L., O'Connell R., Koehler A. (2005): "Forecasting, Time Series, and Regression", 4 udgave, Cengage
 • Forelæsningsslides (udleveres løbende via CBSLearn)


Software: JMP 10

Sidst opdateret den 12-11-2014