English   Danish

2014/2015  BA-BHAAV2644U  Markedsføring på forbrugermarkeder

English Title
Marketing & the Consumer Market

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Secretary - Jeannett Zola Andersen - jza.marktg@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 09-04-2014
Læringsmål
Der opnås personlige kompetencer ved bl.a. at arbejde med fagområdet ud fra realistiske cases og
konditioner, hvor der skal afgives argumenterede rekommendationer i konkrete
forbrugermæssige sammenhænge omkring beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.

Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelsen med ingen eller få væsentlige mangler. For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere:
 • Et særdeles godt overblik over – og en overbevisende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
 • En særdeles god evne til at kunne identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
 • En særdeles god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærds- området
 • På fremragende vis være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter.
 • Udvise en særdeles god evne til at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de marketing- relaterede implikationer på forbruger-
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende forventes at have forståelse for og en vis viden indenfor andre fagdiscipliner som afsætningsøkonomi, virksomhedsstrategi, kommunikation og erhvervspsykologi
Prøve/delprøver
4 timer skriftlig stedprøve:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter, herunder valg af distrubutionskanaler.

Indføringen i og analyser af forbrugeradfærd sker med særligt henblik på, at virksomheder kan tilrettelægge og implementere marketingaktiviteter, som reflekterer forbrugernes værdier, behov, ønsker, interesser og holdninger.

For at kunne nå og påvirke forbrugerne må virksomhederne søge at forstå de ofte komplicerede mekanismer og processer, der ligger til grund for forbrugerens eller forskellige gruppers adfærd – og koble og anvende denne indsigt til beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.

Blandt de problemområder, der indgår, kan nævnes:

- Forbrugernes beslutningstagning i forbindelse med

varekøb, herunder valg mellem forskellige

alternativer

- Forbrugernes indlæringsprocesser

- Informationsmodtagelse og –bearbejdning

- Værdier, livsstil, segmenteringsværktøjer

- Forbrugernes butiksvalgsadfærd, in-store, on-line

versus off-line adfærd

- Informationsindsamling/bearbejdning af empiriske

data og resultater vedr. udvalgte forbrugeres/

målgruppers holdninger, beslutningstagning og

adfærd

- Hvordan integrere forbrugeradfærdsanalyser i en

markedsføringsplan?

Undervisningsformer
Undervisningsformen er intensiv og dialogorienteret og er her en kombination af kortere oversigtsforelæsninger og dialog samt gruppebaseret casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.
Det forventes, at de studerende løbende følger og selvstændigt kan analysere, evaluere og perspektivere større danske B2C-kampagner
Aktiv deltagelse og inddragelse af de studerende er således en vigtig pædagogisk dimension.
Yderligere oplysninger
Der kan ikke skrives bachelorprojekt i faget

Ændring i skema kan forkomme.
Tirsdag 11.40-14.15, uge 43, 46-50.
Onsdag 14.25-17.00, uge 44-49.
Foreløbig litteratur
Andersen, Ole E - Forstå Forbrugere - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitterature, 2011

Jones, John Philip:”Advertising: Strong Force or Weak Force? Two Views An Ocean Apart”. I

Bogen Advertising & Markets. NTC Publications, 1996 (uploades).

Kotler, Philip, Kevin L. Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman & Torben Hansen: Marketing Management. Second European Edition, Pearson/

Prentice Hall, 2012. Heri chap. 1, 2, 4, 5, 7, 10.

Hertil kommer nogle udvalgte forskningsartikler,

praktiske cases m.v. (meddeles senere).
 

Sidst opdateret den 09-04-2014