English   Danish

2014/2015  BA-BIMEO1011U  Tekster i organisationen, engelsk

English Title
Writing Professional Texts, English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Lill Ingstad - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på engelsk inden for de genrer, som hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer
  • producere tekster, som overholder de vigtigste sproglige, stilistiske og formelle konventioner for de pågældende genrer
  • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
  • udtrykke sig skriftligt på engelsk uden fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
  • udvise indsigt i revisionsprocesser, dvs. kunne foretage tekstrevision således, at det reviderede produkt opfylder de sproglige, stilistiske og genremæssige konventioner, såfremt sprogrevision indgår i eksamensopgaven
Prøve/delprøver
Tekster i organisationen, engelsk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøven består af udarbejdelse af en tekst på engelsk inden for en af de gennemgåede genrer på basis af skriftligt oplæg/case. Desuden kan sprogrevision af tekst på engelsk indgå.

Såfremt sprogrevision indgår, må denne maksimalt fylde ½ side.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset undervises altovervejende på engelsk og udprøves på engelsk.

Den studerende skal kunne genrebestemme og producere tekster på fremmedsproget inden for de forskellige genrer, der typisk indgår i virksomheders og organisationers skriftlige interne og eksterne kommunikation. Derudover skal den studerende kunne tilpasse teksterne til forskellige målgrupper, fx i forhold til kulturforskelle eller andre relevante aspekter.

Endelig skal den studerende kunne bruge relevante fagtermer og skrive tekster, der overholder de vigtigste sproglige og stilistiske normer.

Der arbejdes med genrernes forskellige sproglige og stilistiske karakteristika, fx formelle krav til genren, format, sammenhæng og struktur, samt med planlægning af tekster og kontekstviden. På denne baggrund produceres der tekster på grundlag af cases og andre oplæg. Desuden arbejdes der med revision af tekster og kritisk brug af ordbøger og andre hjælpemidler samt med problemstillinger inden for grammatik, terminologi og sproglige strategier.

Endelig arbejder der med høflighedsstrategier, kulturs påvirkning af den sproglige form og engelsk som lingua franca. 

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops, diskussioner, oplæg fra studerende, peer evaluation samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 21 timer
Forberedelse 75 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 31 timer
Hjemmeopgaver 40 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

  • Bovée, Courtland L. & John V. Thill (2012): Business Communication Today, Pearson
  • Michael Swan: Practical English Usage, 3rd ed., Oxford
  • Tekster i organisationen - Writing Professional Texts in English – compendium, Academic Books
Sidst opdateret den 15-08-2014