English   Danish

2014/2015  BA-BIMEO1075U  Tale og samtale, engelsk

English Title
Communication and Conversation, English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • James Menzies - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • udtrykke sig klart og i overensstemmelse med de væsentligste engelske konventioner mht. sprogrigtighed
  • gøre rede for og i praksis anvende teoretisk materiale vedrørende det talte sprogs funktioner i en interaktionssituation
  • interagere med en samtalepartner (fx eksaminator) i en meningsfuld dialog og demonstrere en forståelse af, hvordan talt sprog fungerer, og hvordan det bruges til argumentation og/eller interaktionssituation samt passende brug i en given kommunikationssituation og/eller interaktionssituation.
  • Formidle klare mundtlige budskaber på fremmedsproget i en velstruktureret præsentation, der skal fremstå som en del af en interaktionssituation
  • Forklare strategiske overvejelser I forbindelse med præsentationen i forhold til den interaktionssituation, som præsentationen indgår i
  • Formulere sig klart og tydeligt på fremmedsproget uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring
Prøve/delprøver
Tale og samtale, engelsk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøven er en mundtlig prøve på basis af et individuelt udarbejdet skriftligt oplæg, der beskriver en kommunikationssituation. Situationsbeskrivelsen skal indeholde en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser samt have en erhvervsrelateret vinkel.
Sprog: Den skriftlige situationsbeskrivelse såvel som den mundtlige eksamen (præsentation samt dialog) afvikles på engelsk.
Omfang af skriftligt produkt Max. 1 side
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve: Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige situationsbeskrivelse til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige situationsbeskrivelse.
Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret den skriftlige situationsbeskrivelse ved den ordinære eksamen foregår den mundtlige prøve som den ordinære prøve.
Er den studerende ikke bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere en ny, en forbedret eller en identisk situationsbeskrivelse og på den baggrund deltage i den mundtlige prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende skal ved den mundtlige prøve lave en præsentation på baggrund af den indleverede situationsbeskrivelse og derefter redegøre for de overvejelser og valg, der er foretaget i forbindelse med denne.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

OBS: Kurset undervises altovervejende på engelsk og udprøves på engelsk.

Den studerende vil i løbet af kurset opbygge viden om:
• Hensigtsmæssig formulering i forhold til målgruppe, situation, formål og genre på basis af en teoretisk baseret analyse af den givne kommunikationssituation og interaktionskontekst.

For så vidt angår interaktionssituationen skal den studerende yderligere

* Demonstrere indsigt i emnet

* Fremføre overbevisende og velstruktureret argumentation
* Formulere sig på nærværende og overbevisende vis.

Den studerende skal desuden i løbet af kurset kunne:
• Demonstrere indsigt i og anvendelse af det teoretiske materiale, der er blevet arbejdet med i kursusforløbet (fx talehandlinger, face og høflighed, deiksis og kohærens, argumentation, retorik, mødekultur og forhandling.
• Formulere sig klart og tydeligt på engelsk uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring og stemmestyrke.

Undervisningsformer
Der arbejdes med en bred vifte af arbejdsmetoder, der hver især sigter mod at styrke den studerendes personlige mundtlige kompetence, således at den studerende bliver i stand til at interagere uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl i forskellige professionelle situationer, hvor mundtlig kommunikation anvendes. Til understøttelse af de praktiske færdigheder arbejdes der med teoretisk materiale, som udvælges med henblik på at understøtte den studerendes udvikling af kommunikativ kompetence.

Undervisningen gennemføres ved hjælp af fx forelæsninger, gruppearbejde, diskussioner, workshops og/eller træning af specifikke kompetenceområder f. eks. med fokus på møde og forhandling.
Arbejdsbelastning
Undervisning 35 timer
Foreberedelse 97 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 20 timer
Hjemmeopgaver 15 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Vil blive meddelt på et senere tidspunkt
 

Sidst opdateret den 15-08-2014