English   Danish

2014/2015  BA-BIMEO2010U  Interkulturelle markedsføringstekster, engelsk

English Title
Intercultural Marketing Texts, English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Lill Ingstad - MSC
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne
 • producere tekster på engelsk, som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
 • udvælge, vurdere og formidle relevante informationsaspekter i forhold til den givne opgave, på dansk og/eller engelsk. Herunder tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens formål
 • udtrykke sig på engelsk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
 • anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi samt udtrykke sig relativt varieret og idiomatisk på engelsk
 • producere sammenhængende tekster med klare budskaber
 • angive kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen (hvis relevant)
Prøve/delprøver
Interkulturelle markedsføringstekster, engelsk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgaven udarbejdes på engelsk.
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset undervises altovervejende på engelsk og udprøves på engelsk.

Der arbejdes med formidling på engelsk til interessenter på udenlandske markeder på tværs af sprog, kulturer, teksttyper, faggrupper og målgrupper generelt.

Undervisningen baseres på relevant teori, især inden for pragmatik og interkulturel kommunikation.
Der arbejdes casebaseret, dvs. teksterne indgår i en større sammenhæng.

Endelig arbejdes der med relevante grammatiske problemstillinger, der gennemgås i en praktisk kontekst, for eksempel i forbindelse med feedback på skriftlige øveopgaver.

Den studerendes udbytte af kurset:
Den studerende skal være i stand til at producere markedsføringstekster af en vis kompleksitet på engelsk samt kunne  tilpasse teksterne til målgrupper på de udenlandske markeder, både sprogligt og kulturelt (dvs. med modtageren i centrum).

 

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops/gruppearbejde og diskussioner på baggrund af en eller flere caseopgaver med fokus på problemorienteret arbejde.
Arbejdsbelastning
Undervisning 23 timer
Forberedelse 80 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 34 timer
Hjemmeopgaver 40 timer
Eksamen inklsive eksamensforberedelse 30 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

 • Bovée, Courtland L. & John v. Thill (2012):Business Communication Today, 11th ed., Pearson Custom Publishing
 • Canavor, Natalie (2012). Business Writing in the Digital Age. Sage Publications Inc.
 • Redish, Janice (2007). Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works. Elsevier Inc.
 • Interkulturelle markedsføringstekster – compendium, Academic Books
 • Swan, Michael (2009): Practical English Usage, 3rd ed., Oxford
Sidst opdateret den 15-08-2014