English   Danish

2014/2015  BA-BIMKO1005U  Erhvervsøkonomi 2

English Title
Managerial Economics 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • Redegøre for det regnskabsmæssige lovgrundlag og grundlæggende principper for opstilling af regnskab
  • Analysere og vurdere en virksomheds eksterne regnskab, samt grundlæggende kendskab til budgettering af en virksomheds interne regnskab
  • Vurdere virksomhedens investeringsbeslutninger, og herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer
  • Vurdere og rangordne flere investeringer
  • Redegøre helt overordnet om virksomheders finansiering, herunder finansieringskilder samt grundlæggende metoder til vurdering af finansieringsformer
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomi 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Den studerende stilles 2 spørgsmål, hvoraf det første er taget direkte fra det skriftlige produkt mens det andet er af mere teoretisk karakter. Teorispørgsmål er offentliggjort inden eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
De studerende har 72 timer til, at løse den stillede gruppeopgave. Gruppestørrelsen er 2-5 studerende. Gruppeopgaven må maksimalt udgøre 20 sider uanset gruppestørrelse. Dette gælder også hvis opgaven udarbejdes individuelt.

Der er individuelt mundtligt forsvar.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Den studerende kan medbringe gruppeopgaven til den mundtlige eksamen.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende udarbejdet og afleveret det skriftlige casebesvarelse til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund af en genindlevering af den oprindelige casebesvarelse.

Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret den skriftlige casebesvarelse ved den ordinære eksamen, eller er den studerende ikke bestået efter den mundtlige prøve, afvikles denne alene som mundtlig stedprøve i fuldt pensum fra erhvervsøkonomi 1 og erhvervsøkonomi 2.

En eventuel mundtlig prøve i fuldt pensum varer 20 minutter inkl votering. Der vil blive uploadet information på LEARN om afviklingen af eksamen op til denne.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Rapporten skal illustrere anvendelsen og sammenhængen imellem de forskellige delelementer i pensum. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den af gruppen udarbejdede opgave, men med hele pensum fra erhvervsøkonomi 1 og erhvervsøkonomi 2 som basis.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål:
• At den studerende har kendskab til og kan anvende den grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode, med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche.
• At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger.

INDHOLD:
Regnskabets lovgrundlag
Regnskabsanalyse
Økonomistyring
Investering og finansiering

Undervisningsformer
Der vil blive arbejdet med:
• forelæsninger (storhold),
• forelæsninger med indlagte caseøvelser (workshops),
• øvelser (holdundervisning) og
• arbejdsdage (storhold).
Arbejdsbelastning
Undervisning 58 timer
Forberedelse 79 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

ANA
Dyson, John R.: Accounting for Non-Accounting Students, 8th Edition, Pearson, 2010.
SIF
Hedegaard, Ove; Hedegaard, Michael:
Strategisk investering og finansiering, DJØF Forlag 2011.
IÅØ
Lund, Victor: Introduktion til årsregnskab og økonomistyring, notal lagt på Learn

Sidst opdateret den 15-08-2014