English   Danish

2014/2015  BA-BIMKO1013U  International handelsret

English Title
International Commercial Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • Redegøre for grundlæggende, internationale handelsretlige principper og begreber
  • Identificere internationale handelsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • Placere konkrete internationale handelsretlige problemstillinger i en overordnet erhvervsmæssig sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • Præsentere retlige problemer, løsninger og begreber på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik over, indsigt i og forståelse af fagets erhvervsmæssige problemstillinger.
Prøve/delprøver
International handelsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Såfremt syge-/omprøven konverteres til en mudntlig prøve i fuldt pensum vil den være på 20 minutter inkl. votering.
Der er 20 minutters forberedelse til eksamen. Der må medbringes lærerbøger og noter i forberedelsen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er en forudsætning for at kunne arbejde med international markedsføring og markedskommunikation at have kendskab til hvilke juridiske regler, der knytter sig til markederne og hvilke muligheder, der er for at løse tvister. Faget International handelsret giver derfor et solidt kendskab til grundlæggende internationale erhvervsretlige principper og regler.

Undervisningsformer
Kurset består af en forelæsningsrække, diskussioner, oplæg fra studerende samt mundtlige og skriftlige cases.
Arbejdsbelastning
Undervisning 48 timer
Forberedelse 89 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 3. udg. 2015.
Peter Arnt Nielsen, International handelsret. Tekster, 3. udg. 2015.
Peter Arnt Nielsen, International handelsret. Studiehæfte. 3. udg. 2015.
Enkelte dokumenter (Learn).

Sidst opdateret den 15-08-2014