English   Danish

2014/2015  BA-BIMKO1078U  Corporate Communication

English Title
Corporate Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henriette Lungholt - MSC
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
Generelt:
- Demonstrere kendskab til fagets teorier, modeller og metoder
- Teoretisk såvel som empirisk redegøre for sammenhængen mellem virksomhedens forskellige kommunikationsfunktioner
- På tilfredsstillende vis analysere empiriske forhold af relevans for virksomhedens eksterne kommunikation, herunder redegøre for samspillet med den interne kommunikation
- Diskutere, vurdere og reflektere over anvendeligheden af fagets teorier, modeller og metoder i forhold til empiriske problemstillinger, herunder samspillet mellem empiri, teori og videnskabsteoretisk position

I den skriftlige fremstilling:
• Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
• Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
Prøve/delprøver
Corporate Communication:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig prøve på basis af 72-timers skriftlig gruppeopgave på baggrund af en udleveret case. Gruppestørrelsen er 2-5 studerende, men grupper af 3-5 sutderende anbefales. Omfang: maks. 30 sider i alt uanset gruppestørrelse, hvis casen besvares individuelt må den maksimalt fylde 15 sider.
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige gruppeopgave til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige besvarelse.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige gruppeopgave på grund af sygdom, afvikles syge-/omprøven som en mundtlig eksamen i fuldt pensum. Eksaminationen varer i 20 minutter inklusiv votering. Der gives 20 minutters forberedelse til eksamen.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige gruppeopgave, men ikke bestået ved den mundtlige prøve afvikles syge-/omprøven som en mundtlig eksamen i fuldt pensum. Eksaminationen varer i 20 minutter inklusiv votering. Der gives 20 minutters forberedelse til eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kurset introducerer til begrebet corporate communication, herunder hvordan man koordinerer og integrerer organisationers interne og eksterne kommunikation. I forlængelse af det overvejende interne perspektiv på organisationers kommunikation på kurset Kommunikation i organisationer vil dette kursus have den eksterne kommunikation som omdrejningspunkt for integration af discipliner som bl.a. public relations, public affairs, stakeholderteori, investor relations, kommunikationsstrategi og evalueringsmetoder.
Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger, holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op om en eller flere caseopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 48 timer
Forberedelse 82 timer
Hjemmeopgaver 17 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
Foreløbig litteratur

Obligatorisk litteratur:

Merkelsen, H. (2010): Håndbog i Strategisk Public Relations. Frederiksberg: samfundslitteratur

Cornelissen, J. (2008): Corporate Communication. 2nd ed. London: SageVejledende videnskabelige artikler:
Gregory, Anne (2007): Involving Stakeholders in devolping Corporate Brands. Journal of Markering Management

Jones, T. M. (1995): Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics. The Academy of Management Review. 20 (2), 404-437


Balmer, M.T. John and Greyser, A. Stephen (2002): Managing the Multiple Identities of the Corporation

 

McWilliams, A. and Siegel, D. (2001): Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. The Academy of Management Review 26 (1), 117-127

Cornelissen, J. & Elving, J.L. (2003): Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and determinants. Corporate Communications: An International Journal 8 (2), pp. 114-120

Cornelissen, J. (2000): Corporate image: an audience centred model. Corporate Communications: An International Journal 5 (2), pp. 119-125

Hatch, M. J. and Schultz, M. (2009): Of Bricks and Brands: From Corporate to Enterprise Branding. Organizational Dynamics
38 (2), 117-130

Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004): Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International 9 (5), 501-517

McCombs, M. E. and Shaw, D. L. (1972): The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly 36:176-187

Helm, S. (2007): The role of corporate reputation in determining investor satisfaction and loyalty. Corporate Reputation Review, 10 (1), 22-37

Steyn, B. (2003): From strategy to corporate
communication strategy: A conceptualisation Journal of Communication Management 8 (2),168–183

Gray, E. R. and Balmer, J. M. T. (1998): Managing Corporate Image and Corporate Reputation. Long Range Planning 31 (5), 695-702
Sidst opdateret den 15-08-2014