English   Danish

2014/2015  BA-BIMKV1006U  Projektorienteret forløb

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Jørgen Leif Stilling - MSC
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • udforme en empirisk og teoretisk relevant problemstilling
 • indsamle og kritisk vurdere et empirisk materiale som er relevant for behandlingen af den valgte problemstilling
 • vælge, begrunde og anvende en nuanceret og præcis teoretisk forståelsesramme der er relevant for den valgte problemstilling
 • redegøre for og perspektivere den valgte problemformulering og dens relevans for praktikforløbets opgaver og for studiets overordnede målsætning
 • præsentere problemstilling, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav
Prøve/delprøver
Projektorienteret forløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Den studerende har ikke krav på vejledning i forbindelse med syge-/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Opgaven skal – med udgangspunkt i relevant teoretisk og/eller empirisk litteratur – omhandle en beskrivelse, analyse og diskussion af opgaver og problemstillinger som den studerende har været beskæftiget med under forløbet og/eller opgaver som virksomheden/organisationen er engageret i.

I forbindelse med udarbejdelse af opgaven har studienævnet udpeget en ansvarlig for de projektorienterede forløb. Denne ansvarlige er som udgangspunkt også vejleder, og der tilbydes 4 timers vejledning til opgaven. Hvis den studerende er i praktik i udlandet og/eller ønsker en anden vejleder, skal dette aftales med den ansvarlige. En eventuel vejleder der ikke er tilknyttet CBS, skal godkendes af studienævnet. Ligeledes skal studerende der ønsker at skrive opgaven på et andet sprog end dansk eller engelsk finde en vejleder, der har det rette sprogkendskab, og denne vejleder skal godkendes af studienævnet.

Den ansvarlige for det projektorienterede forløb skal være med til at sikre at den valgte teoretiske og empiriske problemstilling der påtænkes behandlet i opgaven, er relevant i forbindelse med praktikforløbet, ligesom den ansvarlige kan være med til at rådgive i forbindelse med valg af relevant litteratur. Såfremt der er tale om en vejleder der ikke er tilknyttet CBS fungerer den ansvarlige som eksaminator ved bedømmelsen af opgaven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Forløbet skal have en varighed på mindst 3 måneder på fuldtid (30+ timer om ugen) eller det minimale antal timer kan fordeles over en længere periode, fx 15 timer om ugen i 6 måneder. Der skal være tale om et sammenhængende forløb i samme virksomhed eller organisation.

Den studerende skal selv finde og indgå en aftale med en virksomhed/organisation, og i den forbindelse skal virksomheden/organisationen specificere de opgaver den studerende skal udføre. Opgaverne skal være relevante i forhold til studiets kompetenceprofil samt for den studerendes uddannelsesforløb og opgaverne må gerne have et selvstændigt element. Det følgende er eksempler på arbejdsopgaver (listen er ikke udtømmende):
 • Diverse former for tekstproduktion (dansk og/eller fremmedsproget)
 • Deltagelse i udarbejdelse af markeds- og/eller kulturanalyser
 • Deltagelse i planlægning af messer, konferencer eller lignende
 • Markedsovervågning/Business Intelligence opgaver
 • Kommunikationsopgaver (fx inden for PR, intern kommunikation etc.)
Undervisningsformer
Udførende arbejde i henhold til den godkendte praktik-aftale.
Arbejdsbelastning
Undervisning (inkl. vejledning) 20 timer
Forberedelse 123 timer
Eksamen 270 timer
Foreløbig litteratur

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen, m.fl. (2005): Den gode opgave. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Rasmussen, Erik Stavnsager, Per Østergaard & Suzanne C. Beckmann (2006): Essentials of Social Science Research Methodology. Odense: University Press of Southern Denmark.
Desuden: relevant fag- og forskningslitteratur efter den studerendes eget valg.

Sidst opdateret den 15-08-2014