English   Danish

2014/2015  BA-BIMKV1007U  Videokommunikation: i teori og praksis

English Title
Video communication: Theories and practices

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 30
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Sine Nørholm Just - Department of Business and Politics (DBP)
Course administrator: Maja Dueholm (md.ikl@cbs.dk)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 14-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • Identificere en empirisk case og formulere en problemstilling, hvor det er relevant at bruge videokommunikation i løsningsmodellen.
  • Vælge og anvende relevante teorier, værktøjer og metoder i forhold til at udvikle et skriftligt videokoncept med udgangspunkt i en problemstilling.
  • Udvikle/skrive enkle og præcise videokoncepter, der er velegnede til online distribution.
  • Bruge videomediets udtryksformer og storytelling til at løse en konkret kommunikationsopgave.
  • Bruge teorier og metoder til at analysere billeder og videoprogrammer.
  • Udarbejde en distributionsplan vha. en forståelse for relevante distributionsformer samt deres karakteristika og forudsætninger.
Prøve/delprøver
Indidviuel hjemmeopgave på basis af selvvalgt case:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende skal identificere og formulere en problemstilling, hvor det er fagligt relevant at bruge videokommunikation. Opgaven skal munde ud i et skriftligt velbegrundet videokoncept, der kan sættes i produktion.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Overordnet mål: At give de studerende grundlæggende teoretiske og praktiske færdigheder indenfor videokommunikation, som de kan bruge som kommunikationsmedarbejdere på en fremtidig arbejdsplads. De studerende skal kunne udvikle et skriftligt videokoncept, som vil kunne danne grundlag for en produktion. Kurset lægger vægt på journalistiske videogenrer, men de studerende vil kunne bringe deres egne ideer med ind i undervisningen.

Vi tager udgangspunkt i en generel forståelse for videomediet samt hvordan det adskiller sig fra skriftlig kommunikation og fokuserer på elementerne i det strategiske, praktiske og kreative arbejde med videomediet i virksomhedernes kommunikation. Herfra arbejder vi med en teoretisk og praktisk forståelse for videomediets væsentligste elementer og kreative arbejdsprocesser. Herunder arbejdet med at udvikle et videokoncept, der med udgangspunkt i en velafgrænset problemstilling beskriver en løsning med idé, synopsis, manuskript, distribution, m.v.
 
Kurset arbejder mod at gøre den studerende klar til at arbejde selvstændigt med den afsluttende opgave.
Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger, gruppearbejde, diskussioner og oplæg fra de studerende. En del af kurset vil være bygget op omkring arbejdet med cases.
Arbejdsbelastning
Undervisning 24 timer
Forberedelse 72 timer
Opgaver 50 timer
Vejledning 2 timer
Eksamen 77 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsskema: Onsdag kl 8.00-10.35 uge 36-41,43-48.
Ændringer i skema kan forekomme.

Foreløbig litteratur
Pensum vil være samlet i et kompendium.
 
Kompendieteksternes emneområder vil blandt andet være:
 
Visual kommunikation: Billedteori, æstetik og analyse
Billeder og kognitiv teori. Fx Dual Coding.
Storytelling og dramaturgi.
Enkle og relevante fortælleformer.
Social konstruktionisme.
Sociale medier.
Branding.
Intern kommunikation: læring, forandring, ledelse.
Ekstern: PR, Kampagne, nyheder.
Integreret og tværmedial kommunikation.
kultur/tværkulturel (Organisation).
Distributionsformer: Viral, integreret og tværmedialt.
Arbejdsmetoder i den kreative proces: Idé-manuskript.
Sidst opdateret den 14-04-2014