English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1049U  Bachelor project

English Title
Bachelor project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tina Blegind Jensen - Institut for IT-ledelse (ITM)
Primære fagområder
 • Informatik/Information Systems
 • Organisation/Organization
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 12-11-2014
Læringsmål
Karakteren 12 gives, når projektet og det efterfølgende forsvar på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler, lever op til følgende læringsmål:
 • Problemformuleringen er klar, gennemarbejdet, begrebsfast og entydig og der argumenteres for problemformuleringens relation til projektets og studiets faglighed.
 • En stærk forankring i teori med refleksion over de valgte teoriers anvendelighed.
 • Systematisk og velbegrundet valg af metode til dataindsamling og efterfølgende analyse.
 • Der er tydelig sammenhæng mellem teori og empiri.
 • Der er sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion. Konklusionen skal svare på problemformuleringen og relateres til analysen. Analysen skal være klar og stringent og baseres på solid argumentation, hvor argumenter funderes i både teori og empiri.
 • Der er sammenhæng mellem de 3 fagområder (IT, erhvervsøkonomi og organisation), så rapporten fremstår som samlet helhed. De tre områder behøver ikke at have lige meget vægt i opgaven.
 • Præcis og dækkende sammenfatning af resultater, der er relevante for virksomheden, og som kan fungere som beslutningsgrundlag for organisationen i forbindelse med den behandlede problemstilling.
 • Der er kritisk refleksion over eget arbejde.
 • Der er sammenhæng mellem opgavens dele, så hvert nyt kapitel hænger naturligt sammen med og bygger videre på de foregående.
 • Der er udarbejdet et engelsksproget resumé, som er rettet mod organisationens ledelse, og som i meget komprimeret form præcist og dækkende redegør for rapportens centrale pointer.
 • Det skriftlige arbejde fremstår velformuleret med gennemarbejdet sprogbrug og viser en rimelig grad af stave- og formuleringsevne.
Prøve/delprøver
Bachelor projekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuel eller gruppe
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Engelsk
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der individuelt mundtligt forsvar. Det mundtlige forsvar har i alt en længde på 30 min. inklusiv votering. Bedømmelsen er individuel og tager form af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt samt den mundtlige individuelle eksamination. Ved bedømmelsen indgår endvidere den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelse: Eksaminator og ekstern censor

Syge/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve og finder sted i august.

Bachelorprojektet består af en analyserapport og et kort ledelsesresumé, som danner grundlag for den endelige evaluering af gruppens arbejde. Ved bedømmelsen lægges til grund, at rapporten skal afspejle en arbejdsindsats på 15 ECTS for hver af de deltagende studerende.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med bachelorprojektet på bacheloruddannelsen på HA(it) er at gennemføre et større projekt i en virksomhed eller organisation, hvor teori og metoder fra fagområderne på HA(it) anvendes. Projektets problemstilling skal omfatte både:

 1. IT
 2. Erhvervsøkonomi og
 3. Organisation

De tre fagområder skal alle indgå i projektet; vægtfordelingen mellem fagområderne kan dog ikke afgøres præcist og vil typisk variere fra projekt til projekt.

I bachelorprojektet skal de studerende selvstændigt vælge de metoder, den teori og den kombination af fagområder, der er nødvendige for at behandle de konkrete problemstillinger, der i samarbejde med virksomheden vælges at arbejde med. Det anbefales, at projektet gennemføres i grupper; valget af problemformulering og dataindsamling skal tilpasses antallet af medlemmer i gruppen. Der tildeles vejledning til gruppen efter antallet af studerende, se nærmere på e-campus.
 
Den endelige afrapportering af projektarbejdet består af en analyserapport og et ledelsesresumé:
1. Ledelsesresumé. Henvendt til den travle leder i virksomheden. Her resumeres problemstillingen og de væsentligste konklusioner eller forslag fremlægges. Et godt ledelsesresumé er ofte kun på én side. Resuméet skal skrives på engelsk; det er ikke en salgstale, men en kortfattet, præsentation af projektets væsentligste resultater.
2. Analyserapport. Henvendt til underviserne. Skal først og fremmest vise at gruppen er i stand til at udforme en problemstilling og metodisk forfølge denne for at analysere sig frem til et resultat. Det er også her forankringen i teori dokumenteres – det er altså her der skal demonstreres ”kendskab, forståelse, anvendelse, analyse og syntese” i forbindelse med afvejningen af flere teoriers anvendelighed.  Der vil også være en uddybende beskrivelse af virksomheden, som ikke kan forventes kendt af bedømmerne. Analyserapporten skal altså indeholde metodevalg, metodekritik, grundlæggende antagelser, proces, problemer, kritiske valg – altså alt det der ikke er af interesse for virksomheden, men som er væsentlige indlæringsmæssige konklusioner på baggrund af det halve års arbejde. Herudover skal der indgå en redegørelse for projektforløbet, herunder hvordan gruppen fik adgang til virksomheden, samt hvilke problemer der var undervejs i relation til virksomhed og vejleder eller internt i gruppen. Hvis de studerende har oplysninger, som de ikke ønsker at orientere virksomheden om, kan der udfærdiges en særskilt procesrapport på op til 20 sider (der reducerer analyserapportens længde). Denne skal fortrolighedsstemples og vil ikke blive forelagt virksomheden.

Undervisningsformer
Gruppens selvstændige arbejde med rapporten er dominerende for arbejdsindsatsen. Det selvstændige arbejde understøttes af vejledning. Der afholdes derudover en række aktiviteter (bl.a. kick-off seminar og midtvejsseminar) ift at støtte de studerende i processen.
Sidst opdateret den 12-11-2014