English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1051U  Økonomi: Virksomhedens Økonomiske Styring (3): Finansiering

English Title
Business Economics (3): Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
De studerende vil i dette fag blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer i relation til finansiering ved anvendelse af overvejende finansieringsteori ligesom de studerende vil blive trænet i at anvende regnemodeller til løsning af disse beslutningssituationer. Samtidig hermed trænes de studerende i at kunne vurdere de præsenterede teoriers forudsætninger og anvendelighed samt at vurdere de indgående faktorers følsomhed og usikkerhed. Konkret er læringsmålene for de studerende:
 • At kunne forstå, strukturere og opstille ’cash flow’ som konsekvens af investerings- og finansieringsbeslutninger
 • At kunne benytte finansieringsteoriens metoder til evaluering og vurdering af cash flows (delvis også investeringsteoriens).
 • At kunne udføre og vurdere usikkerhedsanalyser på de opstillede cash flows.
 • At kunne redegøre for forskellige finansielle instrumenter og deres anvendelse.
 • At kunne analysere, vurdere og fastlægge kapitalomkostningerne i forbindelse finansieringsbeslutninger (delvis også investeringsbeslutninger).
 • At kunne forstå og beskrive finansieringsregler og balancestruktur samt finansiering med henholdsvis egen- og fremmedkapital.
 • At kunne forstå, beskrive og ved beregninger anvende modeller til vurdering af kapitalbehov samt lån.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Matematik B, engelsk B
Prøve/delprøver
Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Syge-/omprøven afholdes på samme måde som den ordinære eksamen. Hvis antallet af eksaminander tilsiger det, kan syge-/omprøven i stedet afholdes som en 20 min. individuel mundtlig prøve i pensum, jf. § 16, stk. 2, litra b, i 2012-studieordningen.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Eksamen er en skriftlig 2-timers individuel eksamen med hjælpemidler. Pensum inkluderer de under øvelsesgangene gennemgåede cases og opgaver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Hvor VØS(2) fokuserede på årsregnskabet har Virksomhedens Økonomiske Styring (3): Finansiering - fokus på virksomhedens balance. Virksomhedens balance og dens opdeling i aktiver og passiver giver anledning til en række styringsovervejelser. I dette fag lærer de studerende bl.a. at håndtere væsentlige investeringsovervejelser – herunder finansielle investeringer – knyttet til aktivsiden samt finansieringsovervejelser knyttet til passivsiden. Der vil i undervisningsforløbet blive lagt vægt på tillæring af beregningsmetoder herunder følsomheds- og usikkerhedsvurderinger samt på håndtering af disse. Faget er overvejende beslutningsorienteret, men den finansielle styringsdimension peger videre mod HA-IT-studiets 4. økonomistyringsfag; Virksomhedens Økonomiske Styring (4): Den Interne Økonomiske Organisering.
Undervisningsformer
Antal lektioner
30 Forelæsninger
16 Øvelser

Undervisningen bygger først og fremmest på forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne vil dække de væsentligste emner i pensum og angive de principielle, teoretiske begreber og emneområder, hvorimod øvelsernes formål er at opøve færdighederne i konkret at anvende de gennemgåede og præsenterede emneområder og således perspektivere teorien. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt såvel ved forelæsninger som ved casegennemgange.


LEARN vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende samt i mindre omfang som diskussionsfora.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 75 timer
Øvelser 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 46 timer
Total: 207 timer
Foreløbig litteratur
Ross, Westerfield, Jordan: Corporate Finance Fundamentals
Europæisk udgave, McGraw  Hill
Sidst opdateret den 16-07-2014